Dipòsit de tesis

La Comissió de Doctorat de la Facultat en sessió del dia 23 de juliol de 2002 va aprovar que:

 1. L’exemplar que es deposita ha de ser definitiu. En cap cas es podrà canviar l’exemplar.
   
 2. Format:
  • Publicació en dues cares en format Din-A4
  • Informació que ha de constar.
    
 3. En la portada o en la primera pàgina ha de constar, com a mínim, la informació següent:
  • Títol de la tesi
  • Nom i cognoms del doctorand
  • Nom i cognoms del/s director/s de tesi i del tutor.
    
 4. Les tesis han d’incloure una introducció general, la metodologia, els resultats o el desenvolupament argumental, les conclusions finals i la bibliografia.
   
 5. Les comissions de doctorat dels centres poden establir altres requisits de format i contingut per les tesis que es presentin en els centres respectius.
   
 6. En cas de presentació de tesi, com compendi de publicacions o de tesis sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, cal comptar amb el que s’estableix a les disposicions addicionals corresponents d’aquesta normativa.
Comparteix-ho: