Documentació específica o vinculada als criteris de selecció M0304

S'ha de lliurar personalment a la Oficina de Màster i Doctorat de la Facultat d'Economia:

 • Còpia compulsada del títol dels estudis d'accés (grau, llicenciatura, diplomatura).
 • Còpia compulsada de l'expedient o certificació acadèmica dels estudis d'accés. NO SERVEIXEN FOTOCOPIES SIMPLES NI ESCANEJADES. Pels alumnes que hagin cursat estudis previs a la UB, s'acceptarà  l'expedient de notes com a documentació final
 • Còpia del DNI o passaport vigent.
   

Informació per a alumnes estrangers

 • Còpia compulsada del títol dels estudis d’accés.
 • Còpia compulsada del certificat acadèmic o de l’expedient dels estudis d’accés..

Els estudiants que accedeixen al màster amb un títol expedit en un país de la UE no han de legalitzar la documentació, però han de presentar-la traduïda al castellà per un traductor jurat segons disposa el Ministeri d’Educació. No fa falta traduir els documents que estan en anglès.

Els estudiants que accedeixen amb un títol expedit en un país que no pertany a la UE, han de legalitzar la documentació per via diplomàtica. La legalització s’ha de fer sobre els documents originals. Si els documents no estan en castellà o anglès, han de ser traduïts a una d’aquestes llengües per un traductor jurat. Podeu consultar la informació sobre legalització al web de la UB o al del Ministeri.
Tant en un cas com en l’altre, en el moment de l’admissió, s’ha de sol·licitar l’autorització d’accés als estudis de màster de la UB. Aquesta autorització implica el pagament d’una taxa per part de l’alumne que varia segons el Decret de preus que publica anualment la Generalitat de Catalunya.

Un cop es disposi de tota la documentació, l’estudiant ha d’enviar fotocòpies compulsades a l’ambaixada o al consolat espanyol del seu país. Si resideix a Espanya, la compulsa la pot fer en qualsevol organisme oficial, inclosa la nostra oficina. Per compulsar qualsevol document s’ha de presentar l’original i una fotocòpia.

Les fotocopies dels documents cal que siguin en blanc i negre. No s’acceptaran fotocòpies.

Criteris de selecció

Es valorarà que la carta de motivació es presenti en format vídeo. En aquest cas, no caldrà presentar-ne una altra per escrit. 

Orientacions per realitzar el vídeo de motivació

La durada del vídeo ha de ser de 4 minuts aproximadament i ha de tractar les següents preguntes:

 • Fes una breu presentació personal i explica els teus coneixements previs
 • Has cursat estudis a l'estranger?
 • Quina és la teva experiència prèvia en el sector cultural?
 • Quins són els teus motius per a cursar aquest màster?
 • Quines consideres les teves fortaleses i els teus punts febles?
 • Quines són les teves aptituds de treball en equip i de lideratge?
 • Com et veus professionalment d'aquí a quatre anys?