Documentació específica o vinculada als criteris de selecció M0P02

Per accedir al màster cal, seguint les normes generals de la UB, dur a terme la preinscripció mitjançant el formulari corresponent i adjuntar la documentació requerida amb caràcter general per la normativa UB:

  • Còpia del document d’identitat o passaport
  • Original i còpia del títol d’accés
  • Currículum
  • Certificació acadèmica oficial dels estudis realitzats en la qual s’ha d’especificar: La durada en cursos acadèmics, la relació de matèries superades amb les qualificacions obtingudes i la càrrega horària de cada assignatura o matèria. Ha d’especificar el sistema de qualificació que utilitza la universitat.

Alumnes estrangers fora de la Unió Europea: amb els requisits de legalització que s’escaiguin en el cas de titulacions estrangeres d’un país aliè a l’espai europeu d’educació superior (EEES). Els tràmits administratius i de documentació s’han de fer via l’Oficina de Màsters i Doctorat de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB (omd.eco@ub.edu). 

Addicionalment, en el cas del màster d’Internacionalització, també cal enviar:

  1. Una carta de motivació, amb adreça postal electrònica i telèfon.
  2. Documents acreditatius de coneixements d’anglès i, en el seu cas, d’altres idiomes estrangers.
  3. En el cas d’alumnes estrangers de fora de l’àmbit lingüístic hispanoparlant, documents acreditatius de coneixements de castellà.

Les fotocopies dels documents cal que siguin en blanc i negre. No s’acceptaran fotocòpies en color.