Documentació específica o vinculada als criteris de selecció M0T07

Per als que accedeixin amb un títol expedit en un país de la UE, NO han de legalitzar la documentació, però si que han de presentar-la traduïda al castellà per un traductor jurat tal i com disposa el Ministeri d'Educació. No cal traduir els documents que estiguin en llengua anglesa.

Per als que accedeixin amb un títol expedit en un país que NO pertany a la UE, han de legalitzar, per la via diplomàtica, la documentació. Recordeu que la legalització s'ha de fer sobre els documents originals. Si aquests documents no estan en català, castellà o anglès, hauran de traduir-se a una d'aquestes llengües per part d'un traductor jurat. Podeu consultar el procés de legalització a la web de la UB o a la web del Ministeri.

En qualsevol dels dos casos, en el moment de l'admissió, s'ha de sol·licitar l'autorització d'accés als estudis de màster de la UB. Aquesta autorització comporta el pagament per part de l'alumne d'una quantitat fixada al Decret de Preus que publica anualment la Generalitat de Catalunya. Aquest Decret de Preus s'actualitza cada mes de juliol fixant la taxa d'autorització d'accés en 211,97 eur pel curs 2012-2013.

Quan es disposi de tota la documentació, s'han d'enviar fotocòpies compulsades per l'Ambaixada o el Consulta espanyol del seu país. Si l'estudiant resideix a l'Estat Espanyol, la compulsa pot fer-la qualsevol organisme oficial, inclosa la nostra pròpia oficina. Per a poder compulsar qualsevol document s'han de presentar tant l'original com la còpia. PER A L'ADMISSIÓ FINAL, NI LES CÒPIES NO COMPULSADES NI ELS DOCUMENTS ESCANEJATS ES CONSIDERARAN VÀLIDS.

Les fotocopies dels documents cal que siguin en blanc i negre. No s’acceptaran fotocòpies en color.