Universitat de Barcelona

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses

Objectius i competències

Objectius

Els objectius generals s'orienten a l'adquisició, per part dels estudiants, del coneixement i la comprensió integral de la direcció d'empreses en tot tipus d'organitzacions, així com del seu comportament en relació amb el seu entorn, en el sentit més ampli.

Es tracta que els estudiants esdevinguin professionals amb una formació versàtil, capaços tant d'iniciar el seu propi negoci com de desenvolupar una gamma àmplia de funcions de direcció i de gestió d'empreses i institucions publiques i privades.

De manera més específica, els objectius de l'ensenyament són:

 • Formar-se en la direcció general o estratègica de l'activitat empresarial, de la direcció financera, comercial, i de la producció, i dels recursos humans.
 • Assolir la capacitat de dirigir i gestionar una organització.
 • Entendre la interrelació entre economia i societat.
 • Entendre la competència entre empreses.
 • Entendre la connexió entre mercat productiu i mercat de consum.
 • Conèixer les normatives que regulen el funcionament de les empreses: tipus d'empresa, fiscalitat i sistemes de contractació.
 • Obtenir les eines analítiques i els instruments tècnics necessaris per portar la gestió de les empreses.
 • Adquirir la capacitat estratègica per innovar, emprendre i crear valor.

Competències

Competències generals

 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a noves situacions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat, i capacitat de buscar, usar i integrar informació).
 • Capacitat per interpretar l’evolució de l’entorn i per adaptar-s'hi.
 • Capacitat per usar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.
 • Capacitat per administrar temps en circumstàncies de canvi i incertesa.
 • Capacitat de lideratge.
 • Compromís ètic i reconeixement dels drets fonamentals.

 

Competències específiques

 • Capacitat per analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn.
 • Capacitat per adquirir i comprendre els coneixements bàsics del funcionament dels mercats i de les empreses, en un context tant nacional com internacional.
 • Capacitat per identificar els agents econòmics que configuren una economia, i entendre com s'interrelacionen.
 • Capacitat per conèixer i comprendre la realitat social, jurídica i històrica en què es desenvolupen els mercats i les empreses.
 • Capacitat per prendre decisions en un entorn empresarial.
 • Capacitat per elaborar, analitzar i aplicar la informació comptable i financera externa i interna per controlar la gestió i la presa de decisions.
 • Capacitat per comprendre i aplicar els mètodes i instruments quantitatius bàsics per obtenir i analitzar la informació de l'empresa i del seu entorn socioeconòmic.
 • Capacitat per dissenyar, gestionar i crear projectes empresarials en diferents tipus d'organització.
 • Capacitat per conèixer els elements bàsics de la competitivitat de l'empresa i la seva gestió.
 • Capacitat per analitzar, mitjançant estudis de cas, els problemes empresarials i per emetre informes que donin resposta a aquests problemes.
 • Capacitat per conèixer i comprendre el comportament del consumidor, l'estratègia i programa de màrqueting, i les polítiques de producte, preus, distribució i comunicació.
 • Capacitat per aprendre i saber aplicar la teoria bàsica dels impostos en l'àmbit empresarial.
 • Capacitat per conèixer i aplicar la regulació comptable d'Espanya (Pla General Comptable) i de la Unió Europea (Normes Internacionals de Comptabilitat i Normes Internacionals d'Informació Financera) a les operacions econòmiques dutes a terme per les empreses i els grups de societats.
 • Capacitat per aprendre els aspectes bàsics de la gestió financera de les empreses en les seves estratègies d'inversió i finançament.

 

Comparteix-ho: