Universitat de Barcelona

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses

Menció de Comptabilitat i Fiscalitat

Descripció general de la menció: objectius, perfil i competències inicials

Objectius: dotar els estudiants d’una formació teòrica i pràctica que els permeti accedir a les diferents professions liberals del món comptable i fiscal, i actualitzar-ne els continguts tenint en compte l’aparició de noves lleis o reglamentacions que afecten el món comptable i/o fiscal.

Perfil de l’alumnat: estudiants que volen orientar la seva carrera professional a treballar en consultories, auditories, assessories fiscals i comptables, departaments de comptabilitat i fiscalitat d’empreses o entitats, en l’administració tributària, o en l’exercici de la professió liberal, entre d’altres. 

Competències inicials: per començar aquesta menció és important tenir assimilats els conceptes desenvolupats en la formació de base cursada prèviament en l’àmbit comptable i fiscal, ja que en la menció es desenvolupa la capacitat crítica per saber valorar les implicacions que aquests camps tenen en les empreses i entitats, en particular, i en l’economia, en general. És important la capacitat d’anàlisi per resoldre problemes i prendre decisions, així com la capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Llista d’assignatures de la menció

Menció de Comptabilitat i Fiscalitat*
Fiscalitat
Dret Tributari (**) 6 ECTS
Procediments Tributaris (**) 6 ECTS
Fiscalitat Empresarial Avançada (**) (***) 6 ECTS
Fiscalitat Internacional (**) (***) 6 ECTS
Comptabilitat
Consolidació d’Estats Comptables (**) (***) 6 ECTS
Auditoria Externa (**) (***) 6 ECTS
Normes de Comptabilitat i Auditoria (**) (***) 6 ECTS
Auditoria Interna (**) 6 ECTS
Valoració d’Empreses (**) 6 ECTS
* S’han de cursar com a mínim dues assignatures de cada matèria del total de cinc necessàries per obtenir la menció.
** Assignatures ofertades
*** Assignatures definides com a complements de formació obligatoris per cursar el màster de Comptabilitat i Fiscalitat

 

Descripció del contingut de les assignatures

Dret Tributari. Activitat financera. Dret financer i tributari. Principis i fonts del dret tributari. Aplicació, interpretació i integració de les normes tributàries. Dret tributari. Poder tributari. Administració tributària. Ingressos públics tributaris. El tribut com a obligació. Dret tributari material. Les obligacions tributàries en particular. Subjectes de les obligacions tributàries. Elements quantitatius i estructura de les obligacions tributàries. Extinció de les obligacions tributàries. Dret tributari formal. Principis generals dels procediments tributaris. Procediments de gestió. Procediment d’inspecció. Recaptació tributària. Revisió d’actes tributaris. Infraccions i sancions tributàries.

Fiscalitat Empresarial Avançada. Aquesta assignatura es centra en l’estudi dels principals impostos que afecten l’activitat empresarial, principalment, l’IRPF, l’impost de societats i l’IVA. L’objectiu és aprofundir molt més en els continguts de cada impost i utilitzar mètodes docents més innovadors i proactius per donar un enfocament molt més pràctic a l’assignatura. Així, la metodologia docent es basa en l’anàlisi de casos reals, resolució de problemes, casos centrats en propostes de presa de decisions i casos simulats, entre d’altres. D’aquesta manera es facilita l’adquisició de les competències que tenen més futur en el món laboral, com ara el treball en equip, la resolució de problemes, la presa de decisions, el lideratge, l’expressió oral i escrita i la creativitat. 

Fiscalitat Internacional. En una economia globalitzada és bàsic estudiar la fiscalitat des d’una perspectiva internacional. En aquesta assignatura s’intenta donar resposta a qüestions com ara: Com tributen els no-residents a Espanya? Com tributen les rendes obtingudes a l’estranger? Com tributen les empreses que tenen filials en altres països? I les filials ubicades a Espanya, però que tenen l’empresa matriu en un altre país? Com s’evita la doble imposició? Què succeeix amb els paradisos fiscals? Com s’aplica l’IVA en el trànsit internacional? 

Procediments Tributaris. Principis generals dels procediments tributaris. Procediments de gestió. Procediment d’inspecció. Procediment de recaptació tributària. Procediment de revisió d’actes tributaris. Infraccions i sancions tributàries. Procediment sancionador.

Auditoria Externa. L’auditoria externa és una anàlisi crítica i sistemàtica de la comptabilitat, que ha de permetre verificar i determinar si els comptes expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat auditada, tenint en compte el marc normatiu d’informació financera que se li aplica. En aquesta assignatura es desenvolupen els principis, conceptes i metodologia i tècniques de l’auditoria que permeten dictaminar una opinió objectiva i independent sobre els estats financers en un informe.

Consolidació d’Estats Comptables. Cada cop més les empreses i entitats no treballen de forma independent en el mercat; en molts casos l’activitat la desenvolupen un conjunt d’entitats que conformen un grup. En aquesta assignatura es desenvolupa la manera com s’obtenen els comptes anuals de les entitats que conformen el grup; si bé es pot pensar que és a partir de la suma dels comptes anuals de cada entitat, no és així, ja que cal seguir unes regles i procediments perquè la informació agregada reculli la situació patrimonial sense les distorsions provocades per les operacions i posicions internes del grup.

Auditoria Interna. És l’examen crític i sistemàtic d’un sistema d’informació d’una organització, que a partir de tècniques determinades ha de permetre elaborar informes i formular suggeriments per millorar el sistema i, conseqüentment, l’organització. L’auditoria interna té com a objectius millorar els mètodes i procediments de control intern a partir de la monitorització i anàlisi de processos, que afavoreixin una operativa més eficient i eficaç de l’entitat. És un servei adreçat al més alt nivell de direcció de l’organització, ja que fa una funció bàsicament assessora i subsidiàriament de control.

Valoració d’Empreses. La valoració d’una empresa és un procés que permet determinar el grau d’utilitat per als propietaris, en termes monetaris, i inclou la valoració no només dels elements que conformen el patrimoni sinó també la seva activitat, el seu potencial o qualsevol altre aspecte que pugui ser valorat. Es tracta, en definitiva, de determinar el valor intrínsec d’un negoci. La valoració no determina el preu de l’empresa, ja que aquest es determina per una transacció si hi ha un comprador i un venedor que es posen d’acord; si bé la valoració de l’empresa es pot tenir com a referència (el valor és una possibilitat), no té per què coincidir amb el preu (el preu és una realitat). Tampoc determina el cost de l’empresa, ja que aquest es basa en els valors comptables. En aquesta assignatura es desenvolupen diferents mètodes de valoració d’empreses: analítics, de rendiment, pràctics, comparatius, etc. que han de permetre establir, en termes monetaris, la utilitat de l’empresa.

Normes de Comptabilitat i Auditoria. Constitueixen el marc d’actuació que conformen els principis aplicables en matèria de comptabilitat i auditoria, i que han de tenir com a referència per dur a terme la seva tasca tant els comptables com els auditors. S’analitza específicament la llei i el reglament d’auditoria, així com les resolucions de l’ICAC i les notes tècniques d’auditoria de caràcter general i les notes tècniques d’elaboració d’informes especials i complementaris.

 

Sortides professionals

  • Treballar en empreses d’auditoria.
  • Treballar en empreses de consultoria i assessoria comptable i fiscal.
  • Exercir lliurement la professió d’assessors comptables o fiscals.
  • Formar part d’equips d’auditoria interna de qualsevol tipus d’empresa.
  • Formar part de departaments de comptabilitat i fiscalitat de qualsevol tipus d’empresa.
  • Treballar en l’administració tributària central, autonòmica o local, com a inspectors o subinspectors fiscals.

 

Informació d'interès per als alumnes del grau d'ADE que tinguin intenció de cursar el Màster de Comptabilitat i Fiscalitat:

Vegeu el pdf

Comparteix-ho: