Universitat de Barcelona

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses

Menció de Finances i Assegurances

Descripció general de la menció: objectius, perfil i competències inicials

Objectius: formar professionals que tinguin inquietud per treballar en el món financer i assegurador, i particularment en tot allò relacionat amb la quantificació i la gestió de riscos.

Aquesta menció constitueix l’accés fonamental al màster de Ciències Actuarials i Financeres, formació posterior especialitzada que permet treballar com a actuaris d’assegurances. Tant el seguiment inicial de la menció en Finances i Assegurances, com l’estudi posterior del màster de Ciències Actuarials i Financeres constitueixen la formació completa per a l’exercici de la funció actuarial inclosa en la normativa europea de Solvència II. Les sortides professionals són, per tant, molt àmplies; a les tasques tradicionals de càlcul de primes, reserves i plans de pensions, s’hi uneix ara un ampli ventall de sortides professionals en l’àmbit de la quantificació de riscos, tant en el món assegurador com en el financer.

Perfil de l’alumnat: estudiants que tenen inquietud per treballar en el mercat d’assegurances, bancari, departaments de control de riscos de qualsevol tipus d’empresa, gestores d’inversions, mercat borsari, auditories, consultories o en departaments financers.

Competències inicials: per començar aquesta menció és important tenir habilitat o aptituds per aplicar tractaments quantitatius. Tenir capacitat crítica i de síntesi, capacitat per apreciar evidències i aplicar tractaments generalitzables. Posseir capacitat de comunicació oral i escrita per expressar els objectius, avaluacions, tractaments i resultats dels temes analitzats.

 

Llista d’assignatures de la menció

Menció de Finances i Assegurances
Fonaments de l'Assegurança (*) (**) 6 ECTS
Estadística de l'Assegurança (*) (**) 6 ECTS
Matemàtica de l'Assegurança (*) (**) 6 ECTS
Mètodes Quantitatius de Valoració Financera (*) (**) 6 ECTS
Plans Públics de la Previsió (*) (**) 6 ECTS
Estadística Financera 6 ECTS
Gestió de l'Empresa Financera i Asseguradora (**) 6 ECTS
Instruments i Mercats Financers (**) 6 ECTS
Economia de la Incertesa (**) 6 ECTS
* Assignatures definides com a complements de formació obligatoris per cursar el màster de Ciències Actuarials i Financeres
** Assignatures ofertades

 

Descripció del contingut de les assignatures

Fonaments de l’Assegurança. L’assignatura es divideix en tres parts. La primera, sobre el risc i les assegurances explica, mitjançant una visió general, els conceptes bàsics de l’activitat asseguradora i els principis que són generals en tot tipus d’assegurances (el cicle econòmic de l’activitat asseguradora, el contracte d’assegurances i el règim de control de l’activitat asseguradora entre altres conceptes). La segona i tercera part examinen, respectivament, els dos tipus d’assegurances en què pot dividir-se l’activitat asseguradora: les assegurances personals i les assegurances generals i les seves principals peculiaritats. Es coneixen també les característiques fonamentals dels tipus d’assegurances d’àmplia contractació, com ara les assegurances de vida i de l’automòbil.

Estadística de l’Assegurança. Els continguts fonamentals de l’assignatura se centren a: i) Ajustar una distribució de probabilitat adequada a un conjunt de dades de sinistralitat; ii) Seleccionar el millor ajust per a distribucions estadístiques alternatives; iii) Diferenciar entre la naturalesa contínua i discreta de la freqüència de sinistralitat i la quantia dels sinistres; iv) Conèixer els models de risc col·lectiu i individual i la seva aplicació en el context de les assegurances individuals i de grups; v) Dominar els mètodes de modelització del nombre de sinistres i saber detectar la influència de factors de risc en el càlcul del preu de l’assegurança; vi) Utilitzar la generació de nombres aleatoris per formular escenaris de comportament, avaluació de propietats i càlcul de magnituds mitjançant el mètode de Montecarlo. Fer aplicacions a la tarifació, càlcul de reserves i solvència.

Matemàtica de l’Assegurança. L’assignatura persegueix diferents objectius: i) Conèixer el concepte d’equivalència financeroactuarial i les seves implicacions en la relació assegurat-assegurador; ii) Conèixer els contractes de vida clàssics; iii) Saber determinar i quantificar les primes dels contractes de vida clàssics de prestació constant; iv) Conèixer el concepte de reserva matemàtica d’un contracte de vida i conèixer els diferents mètodes matemàtics utilitzats per calcular la reserva matemàtica; v) Conèixer els diferents criteris de càlcul de primes en les assegurances no de vida, les característiques de cada criteri, així com els diferents tipus de reserves tècniques en les companyies d’assegurances no de vida.

Mètodes Quantitatius de Valoració Financera. Els objectius fonamentals de l’assignatura se centren a: i) Conèixer els diferents tipus d’interès i l’obtenció de la corba de tipus; ii) Conèixer el concepte de durada i convexitat; iii) Distingir entre els mercats OTC i els mercats organitzats; iv) Conèixer les característiques dels mercats de futurs, i futurs sobre tipus d’interès a curt i llarg termini; v) Analitzar el mercat d’opcions i les seves característiques (establiment del preu d’una opció); vi) Conèixer les hipòtesis bàsiques dels diferents mètodes de valoració. 

Plans Públics de la Previsió. Els objectius són: i) Definir el concepte de Seguretat Social i els antecedents normatius que hi ha a Espanya; ii) Conèixer la metodologia Seepros i Eurostat i analitzar el concepte de despesa en protecció social, així com la seva evolució; iii) Estudiar el pressupost de la Seguretat Social en el marc de l’economia espanyola, així com els seus components; iv) Fer comparacions amb la despesa i el finançament en la Unió Europea i amb altres sistemes existents al món; v) Conèixer l’entorn legislatiu de la Seguretat Social a Espanya, la seva reforma en el marc del Pacte de Toledo, així com saber interpretar diferents aspectes macroeconòmics de la reforma. 

Estadística Financera. Es presta especial atenció a l’estudi de: i) Indicadors estadístics de l’anàlisi financera: risc, rendibilitat, correlació; ii) Distribucions de probabilitat per a les finances. Introducció a la simulació estadística aplicada als preus dels actius; iii) Sèries temporals aplicades als mercats financers; iv) Anàlisi estadística i gràfica del mercat borsari (oscil·ladors tècnics); v) Eines estadístiques vinculades a la teoria de carteres. Mesures estadístiques de la gestió d’una cartera de renda variable; vi) Introducció a la mesura del risc en la cartera de renda variable. Volatilitat en els mercats financers. 

Gestió de l’Empresa Financera i Asseguradora. L’assignatura tracta l’anàlisi del sistema financer i assegurador actualment vigent en la nostra legislació. Des del punt de vista financer es fa una anàlisi detallada dels productes financers més actuals i moderns que comercialitzen les institucions financeres, així com el marc regulador en què aquestes operacions es desenvolupen. Així mateix, s’aprofundeix sobre el recent procés de reestructuració financera en el nostre entorn i el nou paradigma a què ens enfrontem en un futur més immediat. L’estudi del sector assegurador s’endinsa en el coneixement dels diferents rams d’assegurança que operen a l’empresa asseguradora, i proporciona a l’alumnat un conjunt d’eines per a la gestió periòdica de la cartera d’inversions i dels requisits que exigeix el reglament d’ordenació i supervisió d’assegurances privades pel que fa a inversions i tipologia, fons de garantia i marge de solvència. Tot això enfocat dins del marc regulador de Basilea III i Solvència II.

Instruments i Mercats Financers. L’objectiu és: i) Analitzar les principals institucions del sistema financer espanyol; ii) Aprofundir en la definició de les principals característiques dels mercats monetaris i de capitals espanyols i internacionals, el mercat d’obligacions i els fons d’inversió; iii) Estudiar les alternatives d’inversió en actius financers; iv) Analitzar instruments de finançament empresarial; v) Conèixer el funcionament del mercat borsari i distingir les principals tècniques d’inversió; vi) Conèixer el funcionament del mercat de divises.

Economia de la Incertesa. El contingut de l’assignatura se centra en: i) Introducció de la matemàtica numèrica i no numèrica per aplicar-la als problemes econòmics i de gestió com a canvi de paradigma en l’àmbit de la presa de decisions; ii) Plantejament de models i algoritmes basats en la teoria de la relació, assignació, agrupació i ordenació, compatibilitzant l’instrumental numèric i no numèric; iii) Generalització de variables per al seu tractament com a funcions característiques de pertinença a sistemes incerts; iv) Aplicacions a l’àmbit de la gestió i la presa de decisions.

 

Sortides professionals

  • Treballar en finances i quantificació de riscos, particularment en tot allò relacionat amb les assegurances, inversions, plans de previsió i riscos financers.
  • Treballar en consultories actuarials i gestores de plans de pensions.
  • Formar part d’equips d’auditoria interna en empreses financeres i asseguradores.
  • Ser membres d’empreses d’auditoria i consultoria.
  • Treballar en departaments financers de diferents tipus d’empreses.
Comparteix-ho: