Universitat de Barcelona

Grau d'Empresa Internacional

Objectius i competències

Objectius

Què es pretén amb aquest ensenyament? Formar professionals amb coneixements adaptats específicament a les necessitats derivades de la internacionalització de les activitats econòmiques, i formar professionals que puguin gestionar empreses en un context internacional. - Crèdits ECTS: 240 - Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques - Centre: Facultat d'Economia i Empresa

Competències

Competències generals

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat per detectar les desigualtats entre persones amb l'objectiu de dissenyar, implementar i avaluar les polítiques pertinents que faciliten l'eliminació d'aquesta discriminació en empreses i institucions.
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l'àmbit propi, i capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en anglès o en altres llengües estrangeres, amb domini del llenguatge especialitzat).
 • Capacitat per interpretar l’evolució de l’entorn i per adaptar-s’hi.
 • Capacitat per utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el desenvolupament professional.

   

Competències específiques

 • Capacitat d'anàlisi de les organitzacions empresarials en el seu entorn internacional per interpretar-ne els comportaments davant de factors econòmics, socials, culturals, legislatius, etc., de caràcter internacional.
 • Capacitat per dominar l'entorn econòmic, jurídic i sociopolític internacional per gestionar, amb el màxim d'informació possible, les decisions empresarials preses en aquest àmbit.
 • Coneixement del funcionament i estructura dels mercats internacionals per detectar les implicacions que suposa la creixent internacionalització i el nou marc global.
 • Coneixement de les institucions econòmiques mundials per valorar el paper que tenen en el context de les relacions econòmiques internacionals.
 • Capacitat per aplicar els fonaments del màrqueting internacional i la direcció de vendes.
 • Capacitat per valorar els processos i la presa de decisions en el desenvolupament d'operacions internacionals.
 • Capacitat per elaborar, interpretar i aplicar la informació comptable i financera de l'empresa.
 • Capacitat per gestionar recursos humans des d'una perspectiva internacional.
 • Capacitat d'aplicar mètodes quantitatius per resoldre problemes reals en diverses àrees de l'empresa.
 • Capacitat per prendre decisions en un entorn empresarial internacional: planificació i organització.
 • Capacitat d'entendre la cultura i els negocis de diferents països per adaptar-se i interactuar eficaçment en altres contextos geopolítics.

 

Comparteix-ho: