Universitat de Barcelona

Grau de Sociologia

Objectius i competències

Objectius

 • Formar-se en el coneixement de les principals teories i perspectives que expliquen el funcionament de la societat humana i les dinàmiques socials.
 • Desenvolupar l'anàlisi sobre l'evolució, el canvi i les transformacions de les societat contemporànies, i assenyalar les tendències de futur.
 • Potenciar el coneixement de les estructures i els funcionaments de les organitzacions socials i l'actuació de les persones que hi intervenen.
 • Dotar-se professionalment d'eines per a la intervenció en els mercats, en les organitzacions i institucions de l'Estat, i en el conjunt divers d'organitzacions socials privades.

Competències

Competències generals

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a noves situacions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l'àmbit propi, i capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina, i capacitat de buscar, usar i integrar la informació).
 • Capacitat d'organització i planificació.
 • Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes.
 • Capacitat per reconèixer la diversitat.
 • Lideratge.

Competències específiques

 • Capacitat per analitzar els conceptes i les generalitzacions principals sobre la societat humana, la seva estructura i els seus processos.
 • Aprenentatge de la teoria sociològica i de les escoles i els autors principals fins al moment actual.
 • Domini de l'ús de les metodologies i tècniques d'investigació social bàsiques i avançades (qualitatives i quantitatives), incloent-hi, a més, els aspectes de mostreig i programes informàtics específics.
 • Coneixement de la població, els recursos i el medi ambient.
 • Capacitat per identificar i avaluar els conceptes bàsics de les desigualtats socials, diferències socials, capital social i poder.
 • Capacitat per analitzar les transformacions i l'evolució de les societats contemporànies, i per elaborar propostes sobre els futurs probables, possibles i desitjables.
Comparteix-ho: