Universitat de Barcelona

Grau d'Estadística

Treball final de grau

Definició TFG

Els pla d'estudis del Grau en Estadística que imparteixen la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya estableix que per obtenir el títol cal realitzar un Treball Final de Grau (TFG) de 18 crèdits ECTS.

A través de la realització del TFG s’avalua si l’alumne ha integrat els coneixements apresos durant la titulació, i si ha assolit les competències generals i específiques per al desenvolupament de la professió. Així mateix, l’alumne haurà d’aplicar gran part de la formació adquirida durant el Grau, i es propiciarà el seu caràcter multidisciplinar i l’aproximació metodològica a la resolució de problemes complexes, potenciant-se el treball de forma ordenada i la qualitat dels documents generats.

 1. El TFG ha de ser un treball tutoritzat sobre un tema científic o tecnològic rellevant relacionat amb l’àmbit de la titulació.
   
 2. El TFG comporta la realització per part de l’estudiant d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin les competències (coneixements, destreses i aptituds) adquirides al llarg de la titulació.
   
 3. A cada estudiant li serà assignat un director de TFG, que orientarà l’estudiant i vetllarà pel correcte desenvolupament del TFG.
   
 4. El TFG es podrà realitzar de forma simultània o bé consecutiva a la realització de pràctiques externes curriculars. En aquest cas, l’estudiant podrà vincular el TFG i les pràctiques. Cal omplir un document de vinculació i lliurar-lo al coordinador/coordinadora de TFG.
   
 5. Hi ha quatre modalitats de TFG:
   
  • Modalitat A: treballs realitzats als centres docents.
  • Modalitat B: treballs realitzats a empreses o entitats, associats a un conveni de cooperació educativa entre l’empresa i la universitat (programa de Pràctiques Externes).
  • Modalitat C: treballs realitzats en el marc de la mobilitat, a través d’un programa d’intercanvi acadèmic.
  • Modalitat D: treballs realitzats a empreses o entitats, duts a terme durant un conveni de cooperació educativa, en un marc de mobilitat associat a un programa d’intercanvi acadèmic.
    
 6. L’estudiant podrà fer el TFG sobre un tema de les propostes que es publicaran, o podrà proposar una temàtica que no s’hagi recollit en la llista general i acordar la direcció amb un professor concret.
   
 7. Per tal que li sigui assignat un TFG, l’alumne ha d’haver superat més de 150 ECTS d’assignatures del Pla d’Estudis de la titulació, inclosos tots els crèdits de 1r i 2n curs

 1. Són condicions necessàries per tal de matricular un TFG:
  • Tenir un treball assignat.
  • Haver superat, com a mínim, 180 ECTS de la titulació, inclosos els crèdits de 1r i 2n curs.
  • Haver matriculat el total de crèdits necessaris per a finalitzar la titulació.
    
 2. Els períodes de matriculació són els que estableix el calendari acadèmic de cada curs de la Facultat d’Economia i Empresa (UB), ja sigui a principis del primer quadrimestre en la matrícula ordinària o bé al començament del segon quadrimestre en el període d’ampliació de matrícula.
   
 3. El TFG s’ha de realitzar individualment. De manera excepcional, el Cap d’Estudis pot autoritzar grups de dues persones, prèvia justificació escrita per part del director del TFG.
   
 4. Es posaran a disposició de l’estudiant pautes i guies de realització del treball.
   
 5. Els TFG han de concloure amb l’elaboració d’una memòria de la que se’n farà una exposició pública davant d’un tribunal. La memòria del treball ha de contenir el plantejament, la descripció i els resultats del treball realitzat.
   
 6. A títol orientatiu, la dedicació de l’estudiant per a l’elaboració de treballs, ha de ser de 25 h = 1 crèdit, és a dir, un total de  18 ECTS*25h/ECTS=450 h de treball.

 1. El director del treball haurà de validar per escrit la memòria en el termini establert. Si el director no valida la memòria, el treball no podrà ser defensat davant el tribunal.
   
 2. El tribunal és el responsable d’avaluar la memòria del treball i la defensa, d’acord amb els objectius establerts a la guia docent de la titulació, i de comunicar la qualificació obtinguda a l’estudiant.
   
 3. En cada convocatòria es proposaran tants tribunals com estimi necessari per a la correcta avaluació dels treballs.
   
 4. Els membres del tribunal són proposats i nomenats per la CTFG d’entre el professorat dels Departaments que imparteixen docència al GE.
   
 5. El tribunal es composa, com a mínim, per: el president, que dirigeix tot el procés d’actuació del tribunal; el secretari, que custodia l’acta d’avaluació; un vocal; un suplent. Dels 4 membres, dos han de ser de la UB i dos de la UPC.
   
 6. Els terminis per a la defensa de la memòria del treball són els establerts al calendari del Grau en Estadística. La defensa d’un TFG s’ha de fer al llarg del curs de la matriculació.
   
 7. La defensa és pública i consisteix en l'exposició, per part de l'estudiant, d'un resum del contingut de la memòria seguida d’un torn de consideracions i de preguntes per part del tribunal.
   
 8. S’estableix una limitació de 15 minuts des de l’hora d’inici de la convocatòria perquè l’estudiant es presenti a la defensa. La duració orientativa de l’acte serà de 30 minuts, dels quals es dedicaran aproximadament 15 minuts a la defensa del treball.
   
 9. El tribunal jutja la presentació i la defensa de la memòria, i atorga al treball una qualificació global, numèrica i descriptiva, que es consignarà a l’acta d’avaluació. Les deliberacions del tribunal per qualificar cada treball són secretes.
   
 10. Per avaluar un treball el tribunal tindrà en compte, com a mínim: la memòria presentada; l’exposició realitzada i les respostes a les preguntes realitzades; els objectius aconseguits respecte dels proposats;  i l’aplicació i síntesi dels coneixements previs adquirits per l’estudiant durant els seus estudis.
   
 11. La qualificació d'un treball es fa d'acord amb la normativa d’avaluació vigent a la UB, incloent la possibilitat d’obtenir una matrícula d’honor.
   
 12. En cas que el treball obtingui una qualificació de SUSPENS, el tribunal informarà a l'estudiant sobre quines modificacions cal fer, si escau, i el treball haurà de ser defensat de nou a la re-avaluació. Igualment, si la qualificació és de NO PRESENTAT, l’estudiant tindrà dret a re-avaluació. Si a la re-avaluació la qualificació és de NO PRESENTAT o de SUSPENS, l’estudiant haurà d’iniciar tot el procés (assignació d’un nou treball i matriculació) en un curs posterior.
   
 13. En cas que el treball estigui realitzat per més d’un estudiant, el tribunal ha de qualificar individualment a cadascun.
   
 14. Els treballs realitzats a d’altres universitats en el marc de la mobilitat seran avaluats a la universitat d’origen (UB/UPC), que serà la responsable d’organitzar la defensa i de qualificar el TFG.
   
 15. L’estudiant tindrà dret a la revisió de la qualificació obtinguda, que es resoldrà en un termini de 10 dies.
   

Aquest text és un extracte de la Normativa TFG, on podeu trobar amb major detall les normes que regeixen el TFG.

Consell Docent del Grau en Estadística

Comparteix-ho: