Universitat de Barcelona

Grau d'Estadística

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Àlgebra Lineal FB 6
Anàlisi de Sèries Temporals OB 6
Anàlisi de Supervivència OT 6
Anàlisi Multivariant OB 6
Bases de Dades Avançades OT 6
Càlcul de Diverses Variables FB 6
Cerca i Anàlisi de la Informació OT 6
Demografia OT 6
Disseny d'Enquestes OB 6
Disseny d'Experiments OB 6
Econometria OB 6
Estadística Descriptiva FB 6
Estadística Industrial OT 6
Estadística Mèdica OT 6
Estadística per a la Gestió de la Qualitat OB 6
Estadística per a les Biociències OB 6
Estadística Pública OB 6
Fitxers i Bases de Dades OB 6
Fonaments d'Administració d'Empreses FB 6
Inferència Estadística OB 6
Introducció a la Inferència Estadística FB 6
Introducció a la Informàtica FB 6
Introducció a la Investigació Operativa OB 6
Introducció a la Probabilitat FB 6
Introducció al Càlcul FB 6
Mètodes Bayesians OB 6
Mètodes de Mostratge FB 6
Mètodes Estadístics en Mineria de Dades OT 6
Mètodes Estadístics per a Finances i Assegurances OT 6
Mètodes No Paramètrics i de Remostreig OB 6
Mètodes Numèrics OB 6
Models Lineals OB 6
Models Lineals Generalitzats OB 6
Optimització en Enginyeria OT 6
Optimització Financera OT 6
Pràctiques Empresarials I PR 6
Pràctiques Empresarials II PR 6
Principis d'Economia FB 6
Probabilitat i Processos Estocàstics OB 6
Programació FB 6
Programació Lineal i Entera OB 6
Programació No Lineal i Fluxos en Xarxes OB 6
Software Estadístic OB 6
Teoria de Cues i Simulació OB 6
Teoria de Jocs i Aplicacions Econòmiques OT 6
Treball Final de Grau TR 18
Visualització de la Informació OT 6
Comparteix-ho: