Universitat de Barcelona

Grau d'Estadística

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 66
Obligatòria 126
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 18
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Estadística Descriptiva 1 FB 6
Introducció a la Informàtica 1 FB 6
Introducció a la Probabilitat 1 FB 6
Introducció al Càlcul 1 FB 6
Principis d'Economia 1 FB 6
Àlgebra Lineal 2 FB 6
Fonaments d'Administració d'Empreses 2 FB 6
Introducció a la Inferència Estadística 2 FB 6
Introducció a la Investigació Operativa 2 OB 6
Programació 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Càlcul de Diverses Variables 1 FB 6
Disseny d'Enquestes 1 OB 6
Estadística per a la Gestió de la Qualitat 1 OB 6
Probabilitat i Processos Estocàstics 1 OB 6
Software Estadístic 1 OB 6
Estadística Pública 2 OB 6
Inferència Estadística 2 OB 6
Mètodes de Mostratge 2 FB 6
Mètodes Numèrics 2 OB 6
Programació Lineal i Entera 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Disseny d'Experiments 1 OB 6
Fitxers i Bases de Dades 1 OB 6
Mètodes Bayesians 1 OB 6
Models Lineals 1 OB 6
Programació No Lineal i Fluxos en Xarxes 1 OB 6
Anàlisi Multivariant 2 OB 6
Econometria 2 OB 6
Estadística per a les Biociències 2 OB 6
Mètodes No Paramètrics i de Remostreig 2 OB 6
Teoria de Cues i Simulació 2 OB 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Anàlisi de Sèries Temporals 1 OB 6
Models Lineals Generalitzats 1 OB 6
Treball Final de Grau 2 TR 18
Assignatures Optatives 1 OT 18
Assignatures Optatives 2 OT 12
Comparteix-ho: