Universitat de Barcelona

Doble titulació: Economia + Estadística (pla antic)

Pla d'estudis

Tipus ECTS
Formació bàsica 114
Obligatòria 228
Optativa 42-54
Treball final de grau* 24
TOTAL 408-420
 
*L'estudiant haurà de matricular el TFG de cadascun dels dos graus, atès que aquesta assignatura no es pot reconèixer, però n'haurà de realitzar només un de conjunt, de 18 crèdits, en el qual es garantirà que s'assoleixin les competències assignades als TFG dels dos graus.

La planificació del grau

Temporalitat: 11 semestres (5 anys i mig)

  • Estadística
Assignatura Crèdits

Introducció al Càlcul

6

Introducció a la Informàtica

6

Estadística Descriptiva

6

Introducció a la Probabilitat

6

Àlgebra Lineal

6

Programació

6

Introducció a la Inferència Estadística

6

Càlcul de Diverses Variables

6

Mètodes de Mostratge

6

TOTAL DE CRÈDITS

54

 

  • Economia

Assignatura

Crèdits

Introducció a l’Economia

6

Sociologia

6

Introducció al Dret

6

Història Econòmica Mundial

6

Fonaments d’Economia de l’Empresa

6

Microeconomia I

6

Comptabilitat

6

Economia de l’Empresa:
Organització i Administració

6

Economia del Sector Públic

6

Entorn Econòmic

6

TOTAL DE CRÈDITS

60

  • Estadística

Assignatures

Crèdits

Introducció a la Investigació Operativa

6

Disseny d'Enquestes

6

Probabilitat i Processos Estocàstics

6

Estadística per a la Gestió de la Qualitat

6

Mètodes Numèrics

6

Software Estadístic

6

Programació Lineal i Entera

6

Inferència Estadística

6

Estadística Pública

6

Fitxers i Bases de Dades

6

Programació No Lineal i Fluxos en Xarxes

6

Mètodes Bayesians

6

Estadística per a les Biociències

6

Anàlisi Multivariant

6

Disseny d'Experiments

6

Teoria de Cues i Simulació

6

Mètodes No Paramètrics i de Remostreig

6

Models Lineals Generalitzats

6

  • Economia

Assignatures

Crèdits

Història Econòmica d'Espanya

6

Macroeconomia I

6

Macroeconomia II

6

Microeconomia II

6

Hisenda Pública

6

Economia Espanyola

6

Econometria I

6

Microeconomia III

6

Sistema Fiscal I

6

Política Econòmica Internacional

6

Macroeconomia III

6

Política Econòmica d'Espanya i de la Unió Europea

6

Hisenda Autonòmica i Local

6

Econometria II

6

Organització Econòmica Internacional

6

Microeconomia IV

6

Macroeconomia IV

6

Sistema Fiscal II

6

Historia del Pensament Econòmic 6
Econometria III 6

  • Estadística

Assignatures

Crèdits

Pràctiques externes (*)

6-12

Altres optatives (**)

24-18

 
  • Economia

Assignatures

Crèdits

Pràctiques externes (*)

6

Altres optatives (**)

24

 

* Si s’opta per no cursar les pràctiques externes, l'alumnat haurà d’escollir una altra o altres assignatures optatives que ofereixin cada un dels graus.

** Es realitzarà reconeixement d’assignatures optatives entre ambdós graus.

Cal que consulteu la següent pàgina web

Comparteix-ho: