Universitat de Barcelona

Itinerari d'estudis simultanis: Economia + Estadística

Pla d'estudis

Tipus ECTS
Formació bàsica 114
Obligatòria 228
Optativa 30-60
Treball final de grau* 18
TOTAL 390-402
 
*L'estudiant haurà de matricular el TFG de cadascun dels dos graus, atès que aquesta assignatura no es pot reconèixer, però n'haurà de realitzar només un de conjunt, de 18 crèdits, en el qual es garantirà que s'assoleixin les competències assignades als TFG dels dos graus.

La planificació del grau

Temporalitat: 11 semestres (5 anys i mig)

 • Deu primers semestres
  Aproximadament 36-42 crèdits ECTS per semestre
   
 • 11è semestre
  Pràctiques externes i treball de fi de grau

 • Estadística
Assignatura Crèdits

Introducció al Càlcul

6

Introducció a la Informàtica

6

Estadística Descriptiva

6

Introducció a la Probabilitat

6

Àlgebra Lineal

6

Programació

6

Introducció a la Inferència Estadística

6

Càlcul de Diverses Variables

6

Mètodes de Mostratge

6

TOTAL DE CRÈDITS

54

 

 • Economia

Assignatura

Crèdits

Introducció a l’Economia

6

Sociologia

6

Introducció al Dret

6

Història Econòmica Mundial

6

Fonaments d’Economia de l’Empresa

6

Microeconomia I

6

Comptabilitat

6

Economia de l’Empresa:
Organització i Administració

6

Economia del Sector Públic

6

Entorn Econòmic

6

TOTAL DE CRÈDITS

60

 

 • Estadística

Assignatures

Crèdits

Introducció a la Investigació Operativa

6

Disseny d'Enquestes

6

Probabilitat i Processos Estocàstics

6

Estadística per a la Gestió de la Qualitat

6

Mètodes Numèrics

6

Software Estadístic

6

Programació Lineal i Entera

6

Inferència Estadística

6

Estadística Pública

6

Fitxers i Bases de Dades

6

Programació No Lineal i Fluxos en Xarxes

6

Mètodes Bayesians

6

Estadística per a les Biociències

6

Anàlisi Multivariant

6

Disseny d'Experiments

6

Teoria de Cues i Simulació

6

Mètodes No Paramètrics i de Remostreig

6

Models Lineals Generalitzats

6

 

 • Estadística

Assignatures

Crèdits

Pràctiques externes (*)

6-12

Optatives (**)

24-18

 
 • Economia

Assignatures

Crèdits

Pràctiques externes (*)

6

Optatives (**)

24

 
 

* Si s’opta per no cursar les pràctiques externes, l'alumnat haurà d’escollir una altra assignatura optativa de 6 ECTS que ofereixi cada un dels graus.

** Es realitzarà reconeixement d’assignatures optatives entre ambdós graus.

Comparteix-ho: