Homologació de títols estrangers d'educació superior

Quan l’homologació d’un títol estranger d’educació superior està condicionada a la superació prèvia d'uns requisits formatius complementaris, la persona interessada pot triar el centre on superar-los, sempre que el centre imparteixi la titulació objecte de l’homologació.

És aquest centre qui determina el conjunt d'assignatures de les quals cal avaluar-se en funció de les matèries indicades a la resolució d'homologació.

Consulteu el quadre d'equivalències de les matèries/assignatures de l'ensenyament que voleu homologar, per saber de quines assignatures us heu de matricular.

 

Matrícula i preus

En cada semestre la persona interessada pot matricular-se de les assignatures de les quals vol ser avaluada en aquell període.

Lloc de matrícula: Secretaria d'Estudiants i Docència, edifici 696, 1a planta.

 

Calendari de matrícula

  • 1r semestre: del 6 al 10 de setembre de 2021, de 9:30 a 13:30 i de 16:00 a 18:00 hores.
  • 2n semestre: del 14 al 15 de febrer de 2022, de 9:30 a 13:30 i de 16:00 a 18:00 hores.

S’aplica el preu per crèdit corresponent a l'ensenyament d'origen de les assignatures matriculades, establert pel Decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs vigent.

També s'han de pagar les taxes de gestió d’expedient, el preu per material i infraestructura docent, i l’assegurança voluntària, que cobreix les contingències d’accident i malaltia, excepte si se'n signa la renúncia.

Podeu consultar els preus i les taxes vigents des d'aquest enllaç.

 

Documentació que cal aportar

  • Original i fotocòpia del DNI, passaport o document identificatiu corresponent
  • Sol·licitud de matrícula
  • Original i fotocòpia de la resolució de l’homologació

 

NOTA. Per a les homologacions resoltes d’acord amb l'RD285/2004, de 20 de febrer de 2004 —BOE 04/03/2004—, modificat per l'RD 1393/2007 (disposicions addicionals 7a i 8a), de 29 d'octubre de 2007 —BOE 30/10/2007—, es disposa d’un termini de 4 anys per superar els requisits formatius, a comptar des de la data de la notificació de la resolució.

Comparteix-ho: