Universitat de Barcelona

Màster en Ciències Actuarials i Financeres (nou)

Organització i metodologia docent

El programa d’estudis consta d’un total de 120 crèdits ECTS.

Dels 120 crèdits del màster 92,5 corresponen a matèries obligatòries. Els 27,5 crèdits restants es distribueixen de la manera següent: 17,5 crèdits optatius d’especialització i 10 crèdits per al Treball Final de Màster. El màster està estructurat per poder-lo cursar en dos cursos acadèmics (quatre semestres).

Les assignatures del màster s’agrupen en deu àrees diferents de coneixement que es poden consultar a l’apartat Pla d’estudis.

Per poder cursar el màster, els estudiants han d’acreditar uns coneixements previs de matemàtiques, estadística i economia. Els estudiants que no acreditin aquests coneixements s’han de matricular dels complements formatius esmentats en l’apartat Reconeixement d’aprenentatges previs.

Comissió de coordinació

Coordinació

Miguel Santolino Prieto - Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

Secretàría

Silvia Fernández Caso- Oficina de Màsters i Doctorat

Membres

Catalina Bolancé Losilla - Departament d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada

Ana Maria Gil Lafuente - Departament d’Empresa

Teresa Costa Cor - Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

Mercedes Ayuso Gutierrez - Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada.

Marta Gómez Puig - Departament d'Economia

Jordi Martí Pidelaserra - Departament d'Empresa

Fco. Javier Sarrasi Vizcarra - Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

Genis Gómez Campoy - Representant dels estudiants

Comparteix-ho: