Universitat de Barcelona

Màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica

Objectius i competències

Objectius

El màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica té com a missió general oferir als estudiants formació avançada en creació d'empreses i gestió de la innovació. L'objectiu és capacitar i formar al més alt nivell emprenedors i gestors d'empreses innovadores.
La formació avançada que proporciona el màster està dissenyada per contribuir que, en finalitzar-lo, els estudiants puguin:
 • Gestionar processos de creació d'empreses innovadores, des de la creació fins a la consolidació.
 • Dissenyar i implantar amb èxit projectes i plans de gestió d'R+D i d'innovació a l'empresa, ja sigui en empreses manufactureres o de serveis.
 • Dinamitzar projectes d'intraemprenedoria en les organitzacions.
 • Gestionar i optimitzar empreses basades en la tecnologia en sectors d'alt rendiment.
 • Conèixer en profunditat l'entorn cientificotecnològic i els agents que el formen per poder signar acords de cooperació i transferència de coneixement i/o tecnologia.
 • Dur a terme tasques de consultoria en temes relacionats amb l'emprenedoria i els processos d'innovació a l'empresa.
 • Desenvolupar programes de dinamització de la innovació en organitzacions privades o a l'Administració pública.

Competències

Bàsiques
 • Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Generals
 • Capacitat per plantejar un projecte (empresarial o d'innovació) basat en una idea original i que després se'n pugui valorar la viabilitat.
 • Capacitat de treball en equip per desenvolupar projectes conjunts amb persones de diferents disciplines.


Específiques
 • Capacitat per aplicar els principals conceptes i instruments de gestió per resoldre problemes i casos empresarials relacionats amb la direcció estratègica, financera i comercial en empreses innovadores i de base tecnològica.
 • Capacitat per gestionar persones i equips a les organitzacions amb l'objectiu de potenciar-ne la motivació i el comportament innovador.
 • Capacitat per dissenyar, analitzar i desenvolupar processos i estructures organitzatives innovadores en diferents tipus d'empreses.
 • Capacitat per gestionar els fluxos tecnològics a les organitzacions per incorporar la tecnologia a l'empresa i gestionar projectes d'R+D.
 • Capacitat per aplicar les tècniques de generació d'idees i creativitat per generar noves idees de negoci o processos d'innovació a les organitzacions.
 • Capacitat per buscar fonts de finançament externes i internes per a la creació de noves empreses o projectes empresarials.
 • Capacitat per analitzar les polítiques de foment de la innovació, l'R+D i l'emprenedoria en diferents regions per conèixer-ne l'impacte en la societat.
 • Capacitat per analitzar i desenvolupar processos de gestió de la tecnologia a les empreses.
 • Capacitat per analitzar la dimensió econòmica de la tecnologia per desenvolupar millores en l'estratègia i competitivitat de les empreses de base tecnològica.
 • Capacitat per aplicar les principals tècniques i eines de gestió de la tecnologia i de l'R+D.
Comparteix-ho: