Universitat de Barcelona

Màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Primer període:
 • De l'1 de febrer al 31 de març de 2021
 • Resolució: 30 abril
Segon període:
 • Del 1 d'abril al 31 de maig de 2021
 • Resolució: 18 juny
Tercer període:
 • De l'1 de juny al 30 de juny de 2021
 • Resolució: 9 de juliol 2021

No s'acceptarà documentació fora de termini.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació


Lloc de presentació de la documentació:
Oficina de Màsters i Doctorat
Facultat d'Economia i Empresa
Màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica
Diagonal, 696
08034 Barcelona
934 039 837 | 934 039 838
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h
omd.eco@ub.edu

Criteris de selecció

 • Currículum del candidat (40 %). Es valora especialment:
  1. Experiència prèvia en creació d'empreses.
  2. Experiència prèvia en empreses de base tecnològica o companyies de sectors emergents.
  3. Formació prèvia en creació d'empreses, gestió de la innovació, gestió d'empreses de base tecnològica o companyies de sectors emergents.
 • Vídeo motivacional (35%). Per valorar el vídeo motivacional es tenen en compte aspectes com l’exposició clara i coherent dels motius que porten a l’alumne a voler cursar el màster, l’adequació de les expectatives de l’alumne a l’oferta del màster, la relació entre l’experiència prèvia i els objectius que es pretenen assolir cursant el màster i la utilització i el maneig de termes del camp de l’emprenedoria i la innovació. En el cas de dubte sobre alguna candidatura, el màster es reserva el dret de fer una entrevista personal o virtual amb el candidat. L’objectiu principal de l’entrevista és comprovar els aspectes esmentats al vídeo motivacional i, si escau, el nivell d’idiomes.
 • Titulació prèvia afí a la temàtica (15 %). Es prioritzen els alumnes amb formació cientificotècnica, sense excloure els d'altres perfils (socials i d'humanitats) amb especial interès en la gestió de la innovació i l'emprenedoria.
 • Expedient acadèmic obtingut en titulacions prèvies (5 %).
 • Experiència internacional (5 %). Es valora la formació i experiència laboral en països diferents al d'origen.

Procediment de resolució

La resolució d'admissió la duu a terme la Comissió del Màster, i s'anuncia als alumnes admesos mitjançant un avís a la pàgina web del màster i una notificació personal. Les decisions de la Comissió poden ser objecte de reclamació o sol·licitud de revisió davant la Comissió Coordinadora durant un termini de 10 dies després que l'estudiant rebi la notificació.

Matrícula

Comparteix-ho: