Universitat de Barcelona

Màster de Comptabilitat i Fiscalitat

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del màster de Comptabilitat i Fiscalitat és capacitar els estudiants en la formació avançada en àmbits especialitzats, com ara la comptabilitat, la fiscalitat i l'auditoria de comptes. S'empra una metodologia participativa i es fa un èmfasi especial en l'aplicació dels coneixements que s'adquireixen a l'anàlisi i la resolució de casos pràctics i situacions similars a les que es puguin presentar en l'activitat professional. També es plantegen casos que aborden situacions aplicades en tot moment a la realitat de l'empresa, i un treball final de curs amb què es pretén desenvolupar la capacitat de sistematitzar els elements que han servit de referència en el desenvolupament de les matèries i el seu plantejament i comunicació de la manera més reeixida possible.
La superació del màster implica assolir un nivell acadèmic que faciliti l'aplicació, de manera continuada i autònoma, de l'exercici de l'activitat professional de comptable, assessor fiscal i auditor de comptes, juntament amb altres feines relacionades amb l'àmbit de la comptabilitat.

Competències

Competències bàsiques
 • Capacitat per demostrar assoliment i comprensió de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • Capacitat per comunicar conclusions i coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma.


Competències generals
 • Capacitat per comprendre i sintetitzar proposicions complexes, amb sentit crític, en l'entorn en què es presenten.


Competències específiques
 • Capacitat per analitzar i interpretar la informació econòmica i financera emesa per qualsevol tipus d'organització amb l'objectiu de prendre decisions amb esperit crític.
 • Capacitat per identificar els procediments tributaris vigents per poder assessorar a les empreses i entitats a relacionar-se amb l'Administració.
 • Capacitat per aplicar la normativa comptable vigent, nacional i internacional, per complir amb les obligacions legals i formals de les persones jurídiques.
 • Capacitat per analitzar la informació comptable i financera per poder planificar i preveure situacions futures de l'empresa i adaptar-s'hi.
 • Capacitat per avaluar la normativa fiscal vigent per poder dur a terme una planificació fiscal efectiva per prendre decisions.
 • Capacitat per analitzar els sistemes de gestió interns de les empreses de manera que es puguin establir els mecanismes de control adequats per a la transparència de la informació.
 • Capacitat per elaborar estats financers i informes comptables i financers que siguin útils per a la gestió de l'empresa o entitat i per prendre decisions en sentit crític.
 • Capacitat per identificar i aplicar metodologies de càlcul de costos noves, adaptades a les realitats estratègiques de les empreses, i que siguin útils per prendre decisions.
 • Capacitat per planificar i dirigir l'organització comptable d'una empresa o d'un grup d'empreses.
Comparteix-ho: