Universitat de Barcelona

Màster de Comptabilitat i Fiscalitat

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat és proporcionar als estudiants la formació avançada en àmbits especialitzats com la comptabilitat i la fiscalitat, així com l'auditoria de comptes. Es fa un èmfasi especial en l'aplicació d'aquests coneixements a l'anàlisi i a la resolució de casos pràctics i situacions similars que es puguin donar en l'activitat professional, i s'empra una metodologia participativa, amb el plantejament de casos que aborden situacions aplicades a la realitat de l'empresa, així com amb l'elaboració d'un treball final de curs, a través del qual es desenvolupa la capacitat de sistematitzar els conceptes que han servit de referència en les diferents matèries al llarg del curs.
La superació del màster implica aconseguir un nivell acadèmic que facilita de manera continuada i autònoma l'exercici de l'activitat professional de comptable, assessor fiscal i auditor de comptes, a més d'altres treballs relacionats amb l'àmbit comptable i fiscal.

Competències

Competències bàsiques
 • Capacitat per demostrar assoliment i comprensió de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • Capacitat per comunicar conclusions i coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma.


Competències generals
 • Capacitat per comprendre i sintetitzar proposicions complexes, amb sentit crític, en l'entorn en què es presenten.


Competències específiques
 • Capacitat per analitzar i interpretar la informació econòmica i financera emesa per qualsevol tipus d'organització amb l'objectiu de prendre decisions amb esperit crític.
 • Capacitat per identificar els procediments tributaris vigents per poder assessorar a les empreses i entitats a relacionar-se amb l'Administració.
 • Capacitat per aplicar la normativa comptable vigent, nacional i internacional, per complir amb les obligacions legals i formals de les persones jurídiques.
 • Capacitat per analitzar la informació comptable i financera per poder planificar i preveure situacions futures de l'empresa i adaptar-s'hi.
 • Capacitat per avaluar la normativa fiscal vigent per poder dur a terme una planificació fiscal efectiva per prendre decisions.
 • Capacitat per analitzar els sistemes de gestió interns de les empreses de manera que es puguin establir els mecanismes de control adequats per a la transparència de la informació.
 • Capacitat per elaborar estats financers i informes comptables i financers que siguin útils per a la gestió de l'empresa o entitat i per prendre decisions en sentit crític.
 • Capacitat per identificar i aplicar metodologies de càlcul de costos noves, adaptades a les realitats estratègiques de les empreses, i que siguin útils per prendre decisions.
 • Capacitat per planificar i dirigir l'organització comptable d'una empresa o d'un grup d'empreses.
Comparteix-ho: