Universitat de Barcelona

Màster de Comptabilitat i Fiscalitat

Organització i metodologia docent

El programa d'estudis consta d'un total de 60 crèdits ECTS.

Per poder cursar el màster, els estudiants han d'acreditar uns coneixements previs de les assignatures que cursaran en el mateix, que es corresponen amb els impartits en assignatures de la menció de Comptabilitat i Fiscalitat de la Universitat de Barcelona. La Comissió Coordinadora del Màster avaluarà els expedients rebuts i decidirà si és necessari o no matricular les esmentades assignatures.

Dels 60 crèdits del màster, 20 corresponen a matèries obligatòries comunes que es poden cursar parcialment o íntegrament, segons el grau de dedicació de l'estudiant. Els 40 crèdits restants es distribueixen de la manera següent: 17,5 crèdits corresponen a assignatures obligatòries de la menció escollida, 12,5 crèdits a assignatures optatives i els 10 crèdits restants del Treball Final de Màster.

En el màster els estudiants han d’escollir obligatòriament una de les dues mencions que poden cursar-se: Menció en Comptabilitat o Menció en Fiscalitat.

Les classes es duen a terme de dilluns a dijous durant el primer semestre, a les tardes, de 16:00 a 21:00 hores i de dilluns a dimecres o dijous depenent de les assignatures optatives escollides, a la mateixa franja horària durant el segon semestre. Els horaris varien en funció de les assignatures escollides.

Les sessions combinen classes magistrals, classes teòric-pràctiques, tallers, seminaris, conferències de professors o professionals de prestigi, a més del treball tutoritzat autònom de l'estudiant.
Comparteix-ho: