Universitat de Barcelona

Màster de Comptabilitat i Fiscalitat

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Els estudiants del màster han d'estar interessats professionalment en les àrees de Comptabilitat i Fiscalitat. Per això, es recomana que hagin cursat estudis oficials en Administració i Direcció d'Empreses, Economia o Dret. En aquests dos últims casos, cal cursar determinats Complements Formatius d'acord amb els criteris que fixi en cada cas la Comissió d'Admissió del màster.
La Comissió d'Admissió també pot valorar positivament el perfil d'estudiants que hagin cursat altres estudis oficials (llicenciatures, graus, arquitectures o enginyeries superiors) i que professionalment tinguin una experiència àmplia en les àrees de comptabilitat o fiscalitat. Pel que fa a les titulacions estrangeres, es consideren també les titulacions equivalents atorgades per universitats estrangeres i, a escala europea, els graus i màsters de l'espai europeu d'educació superior.
A més de coneixements suficients de castellà, es recomana que els estudiants tinguin un bon nivell tant d'anglès com d'eines i aplicacions informàtiques.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Les titulacions oficials que donen accés al màster són les establertes per la normativa universitària general. Com s'explicita en l'apartat «Perfil d'accés», les titulacions oficials recomanades per accedir al màster són les de graduats, llicenciats, arquitectes o enginyers amb un interès especial en els àmbits de la comptabilitat, la fiscalitat o l'auditoria (Economia, Administració i Direcció d'Empreses, etc.).
Com a requisit previ imprescindible, l'estudiant ha de demostrar que sap castellà. En el cas que provingui d'un país de llengua no castellana, ha de presentar un document oficial que n'acrediti el coneixement o, en el seu defecte, fer una entrevista amb l'equip coordinador del màster.
Comparteix-ho: