Universitat de Barcelona

Màster de Comptabilitat i Fiscalitat

Preinscripció

Calendari de preinscripció

- Primer període: del 24 de gener a l'1 d'abril de 2022.
Resolució: 7 d'abril.

- Segon període: del 2 d'abril al 3 de juliol de 2022.
Resolució: 11 de juliol.

- Tercer període: del 4 de juliol a l'1 de setembre de 20202.
Resolució: 3 de setembre.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció


  1. Expedient acadèmic del candidat en la titulació o titulacions prèvies. Es revisa especialment la formació prèvia en assignatures de Comptabilitat i Fiscalitat. Els candidats han de mostrar una formació suficient per enfrontar-se als requisits de les assignatures del màster. Ponderació: 65 %

  2. Titulació prèvia afí a la temàtica del màster. Es concedeix més valor a les titulacions en Administració i Direcció d'Empreses, Economia i Dret. Ponderació: 25 %.

  3. Experiència professional del candidat, en particular en l'àmbit de la Comptabilitat i Fiscalitat. Es valora positivament l'experiència professional del candidat en treballs relacionats amb les matèries del màster. Ponderació: 5 %.

  4. Cartes de recomanació d'antics professors o de persones que hagin tingut una relació estreta amb el candidat. Es valora positivament les cartes de recomanació d'antics professors en què s'expliquin el rendiment del candidat, tant en l'assignatura del professor com en la titulació que va cursar (se sol demanar al professor que expliqui en quina posició situa al candidat respecte a la resta d'alumnes a qui ha impartit docència en el passat). La carta ha de reflectir tant la capacitat analítica del candidat com la seva formació i motivació. Ponderació: 5 %. 
  • La Comissió d'Admissió del màster, si escau, pot sol·licitar als candidats la presentació de documentació addicional, amb l'objectiu d'aclarir algun aspecte de la sol·licitud, o una entrevista personal.

Procediment de resolució

La resolució d'admissió la duu a terme la Comissió Coordinadora del màster, i s'anuncia als alumnes admesos mitjançant un avís a la pàgina web del màster i una notificació personal.
Les decisions de la Comissió poden ser objecte de reclamació o sol.licitud de revisió davant la mateixa Comissió Coordinadora durant un termini de deu dies després que l'estudiant rebi la notificació.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: