Universitat de Barcelona

Màster de Ciències Actuarials i Financeres (en procés de substitució)

Organització i metodologia docent

El programa d’estudis consta d’un total de 90 crèdits ECTS més 30 crèdits de complements de formació previs.

Per poder cursar el màster, els estudiants han d’acreditar uns coneixements previs, que es corresponen amb els impartits a cinc assignatures de 6 crèdits cadascuna (en total, 30 crèdits) de la menció de Finances i Assegurances del grau d’Administració i Direcció d’Empreses de la Universitat de Barcelona. Els estudiants que no acreditin aquests coneixements s’han de matricular de totes o algunes de les assignatures esmentades en l’apartat Reconeixement d’aprenentatges previs.

Dels 90 crèdits del màster, 60 corresponen a matèries obligatòries que es poden cursar parcialment o en la seva totalitat (segons el grau de dedicació) durant el primer any. Els 30 crèdits restants es distribueixen de la manera següent: 15 crèdits distribuïts en dues especialitats i 15 crèdits per al Treball Final de Màster.

Comissió de coordinació

Coordinació

Miguel Santolino Prieto - Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

Secretàría

Silvia Fernández Caso- Oficina de Màsters i Doctorat

Membres

Catalina Bolancé Losilla - Departament d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada

Ana Maria Gil Lafuente - Departament d’Empresa

Teresa Costa Cor - Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

Marta Gómez Puig - Departament d'Economia

Joaquin Viola Comabella - Departament de Dret Privat

Jordi Martí Pidelaserra - Departament d'Empresa

Fco. Javier Sarrasi Vizcarra - Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

Genis Gómez Campoy - Representant dels estudiants

 

Comparteix-ho: