Universitat de Barcelona

Màster de Ciències Actuarials i Financeres

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El perfil d'accés al màster universitari en Ciències Actuarials i Financeres de la Universitat de Barcelona és el d'estudiants amb sòlids coneixements econòmics i financers (graduats en ADE, Economia o similar) o estudiants amb una bona formació estadística i matemàtica (graduats en Estadística, Matemàtiques, Física i Enginyeria, fonamentalment).

És altament recomanable tenir uns bons coneixements d'eines i aplicacions informàtiques.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

La Comissió Coordinadora del màster nomena un comitè de selecció que valora, per a cada sol·licitud particular, si el currículum del candidat és adequat i si l'admissió és pertinent; si cal que la persona sol·licitant faci cursos formatius per donar una resposta positiva a la sol·licitud; o si s'ha de desestimar la sol·licitud.

Per poder cursar el màster, els estudiants han d'acreditar uns coneixements que es corresponen amb els impartits a cinc assignatures de sis crèdits cadascuna (en total, trenta crèdits) de la menció de Finances i Assegurances del grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UB. Aquestes assignatures, que s'integren com a complements formatius, són:
- Fonaments de l'Assegurança
- Estadística de l'Assegurança
- Matemàtica de l'Assegurança
- Mètodes Quantitatius de Valoració Financera
- Plans Públics de Previsió

Els estudiants que han de cursar els complements formatius ho poden fer simultàniament durant la realització del màster. No obstant això, no podran demanar el títol del màster fins que no hagin completat els complements formatius.
Comparteix-ho: