Universitat de Barcelona

Màster de Ciències Actuarials i Financeres

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Primer període: de l'1 de febrer al 31 de març de 2021.

Resolució: 30 d'abril.


Segon període: del 3 de maig al 16 de juliol de 2021.

Resolució: 28 de juliol.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Criteris de selecció

Les sol·licituds dels candidats que compleixen els requisits d'accés al màster (titulació suficient per cursar un màster universitari a Espanya) es valoren d'acord amb els criteris següents, que es presenten de manera prioritzada amb la ponderació atorgada

  1. Expedient acadèmic de la titulació o titulacions prèvies: 40 %.
  2. Currículum: 10 %.
  3. Universitat de procedència i posició en els rànquings d'universitats (QS de Ciències Socials, Tilburg University Economics i rànquing estatal d'universitats ISI): 10 %.
  4. Haver aconseguit una beca o finançament previ per fer el màster: 10 %.
  5. Carta de motivació: 10 %.
  6. Acreditació de nivell avançat de llengua anglesa (com a mínim un B1 o equivalent). Per als estudiants estrangers no hispanoparlants, també es demana acreditació d'un nivell avançat en llengua castellana o catalana: 10 %.
  7. Acreditació de realització de cursos dedicats a eines i aplicacions informàtiques: 10%.

 

  • En cas de no presentar la documentació d'algun dels apartats, es valoraran amb zero punts.

 

Procediment de resolució

L'òrgan encarregat d'efectuar el procediment de resolució és la Comissió d'Admissions del màster, que es reuneix després dels períodes de preinscripció per resoldre les sol·licituds presentades. Una vegada feta cada resolució, es procedeix a informar-ne els candidats. Les decisions de la Comissió poden ser objecte de reclamació o sol·licitud de revisió davant la mateixa Comissió Coordinadora durant un termini de deu dies després que l'estudiant rebi la notificació.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: