Universitat de Barcelona

Màster de Ciències Actuarials i Financeres (en procés de substitució)

Treball final de màster

Els diferents departaments amb càrrega docent en el Màster ofereixen un conjunt de línies temàtiques, i es fa constar les relacionades amb la modalitat de Models Actuarials i Financers Aplicats, amb la modalitat de Models Actuarials i Financers Avançats, o amb totes dues.

Per matricular-se del TFM l’alumne ha de tenir obligatòriament aprovats els 30 crèdits de complements formatius i 45 crèdits del Màster.

Per matricular-se del TFM l’alumne ha de tenir matriculades el total d’assignatures del màster (amb l’excepció de les Pràctiques Empresarials Curriculars en el cas de l’especialitat de Models Actuarials i Financers Aplicats).

 

La matrícula podrà dur-se a terme en qualsevol dels semestres acadèmics.

Per als estudiants que es matriculin del TFM durant el primer semestre la presentació serà el 21 de gener de 2022.

Horaris de lectura dels treballs de primer semestre.

Per als estudiants que es matriculin del TFM durant el segon semestre la presentació serà els dies 21 i 22 de juny de 2022.

Horaris de lectura dels treballs de segon semestre.

 


Normes d'elaboració i presentació del Treball Final de Màster.

Coordinadora: Eva Boj.
 

Comparteix-ho: