Universitat de Barcelona

Màster de Ciències Actuarials i Financeres

Treball final de màster

Els diferents Departaments amb càrrega docent en el Màster ofereixen un conjunt de línies temàtiques, i es fa constar les relacionades amb la modalitat de Models Actuarials i Financers Aplicats , amb la modalitat de Models Actuarials i Financers Avançats, o amb totes dues.

Per matricular-se del TFM l’alumne ha de tenir obligatòriament aprovats els 30 crèdits de complements formatius i 45 crèdits del Màster.

Per matricular-se del TFM l’alumne ha de tenir matriculades el total d’assignatures del màster (amb l’excepció de les Pràctiques Empresarials Curriculars en el cas de l’especialitat de Models Actuarials i Financers Aplicats).

La matrícula es pot dur a terme en qualsevol dels semestres acadèmics.

Comparteix-ho: