Universitat de Barcelona

Màster de Ciències Actuarials i Financeres

Treball final de màster

Els diferents Departaments amb càrrega docent en el Màster ofereixen un conjunt de línies temàtiques, i es fa constar les relacionades amb la modalitat de Models Actuarials i Financers Aplicats, amb la modalitat de Models Actuarials i Financers Avançats, o amb totes dues.

Per matricular-se del TFM l’alumne ha de tenir obligatòriament aprovats els 30 crèdits de complements formatius i 45 crèdits del Màster.

Per matricular-se del TFM l’alumne ha de tenir matriculades el total d’assignatures del màster (amb l’excepció de les Pràctiques Empresarials Curriculars en el cas de l’especialitat de Models Actuarials i Financers Aplicats).

La matrícula es pot dur a terme en qualsevol dels semestres acadèmics.

Per als estudiants que es matriculin del TFM durant el primer semestre la presentació serà el 29 de gener de 2021.

Per als estudiants que es matriculin del TFM durant el segon semestre la presentació serà els dies 17 i 18 de juny de 2021.

Horaris de lectura en pdf.


Normes d'elaboració i presentació del Treball Final de Màster.

Coordinadora: Eva Boj.
 

Comparteix-ho: