Universitat de Barcelona

Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu principal del programa és capacitar estudiants de diverses disciplines que vulguin aprofundir en els coneixements relacionats amb l'economia i l'esport, per tal que puguin arribar a dirigir entitats i empreses esportives en els diversos àmbits i sectors econòmics.
Per aconseguir-ho, és necessari que els estudiants aprofundeixin en els àmbits de la gestió empresarial, adquireixin coneixements avançats i comprenguin tots els aspectes teòrics i pràctics de la direcció empresarial en l'àmbit esportiu. En aquest sentit, es forma l'estudiant per tal que tingui un coneixement adequat de comptabilitat i finances i conegui el marc normatiu que regula les activitats de les empreses del sector esportiu, i alhora es garanteix que sigui capaç de reflexionar sobre la responsabilitat social i ètica lligada a les decisions que es prenen en l'entorn empresarial.
Així mateix, s'inclou formació en màrqueting com a instrument indispensable per a la imatge de l'entitat i el seu posicionament en el mercat. Altres temes fonamentals són l'organització d'esdeveniments esportius, el patrocini, la publicitat i les relacions públiques. En conjunt, doncs, es garanteix que l'alumne sigui capaç d'aplicar i integrar els coneixements en qualsevol entorn, incloent-hi contextos de caràcter multidisciplinari.

Competències

Bàsiques i generals

Els estudiants han de ser capaços de:
 • Aplicar els coneixements i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous i poc coneguts.
 • Integrar coneixements i formular judicis a partir d'una informació incompleta o limitada tenint en compte les responsabilitats socials i ètiques que hi estan vinculades.
 • Tenir capacitat creativa i emprenedora per formular, dissenyar i gestionar projectes.
 • Liderar equips per aconseguir els objectius dels projectes empresarials.
 • Assumir responsabilitats directives i de gestió en entorns globals i competitius sabent negociar i arribar a acords amb els agents que envolten les empreses esportives.


Específiques

Els estudiants han de ser capaços de:
 • Redactar textos i presentar informes, projectes o altres tipus de treballs sobre direcció i estratègies empresarials.
 • Interpretar els resultats obtinguts en els comptes d'explotació i avaluar estratègies per optimitzar els resultats de les organitzacions esportives i poder retre comptes davant la societat.
 • Prendre decisions per resoldre problemes relacionats amb el sector esportiu i aplicar controls de seguiment per al funcionament d'una empresa esportiva.
 • Estructurar una organització i exposar amb claredat les propostes perquè funcioni.
 • Comprendre el marc legal que regula les activitats esportives per aconseguir actuacions més eficients.
 • Gestionar la comercialització de productes esportius elaborant estratègies, plans de màrqueting i accions comercials.
 • Crear i organitzar productes o esdeveniments esportius de manera rendible i eficient.
Comparteix-ho: