Universitat de Barcelona

Màster d'Economia

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El perfil d'ingrés recomanat per accedir al màster d'Economia de la Universitat de Barcelona és el de graduat, llicenciat, arquitecte o enginyer que acrediti tenir una bona formació prèvia en una disciplina relacionada amb les matèries del màster, bé perquè hagi obtingut el títol a l'Estat espanyol en una disciplina relacionada o bé perquè en el currículum acredita tenir la formació suficient per poder seguir els estudis amb èxit (per exemple, per haver fet cursos de postgrau), o bé perquè és un titulat universitari que ha obtingut un títol equivalent en universitats o centres d'ensenyament superior estrangers i acredita tenir uns bons coneixements previs.
De manera orientativa, les titulacions prèvies dels aspirants al màster podrien ser llicenciatures en economia i en l'àmbit de l'empresa (Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Actuarials i Financeres, Investigació i Tècniques de Mercat, Economia...) o graus de la branca de les ciències socials i jurídiques (Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Empresarials, Ciències Polítiques i de l'Administració, Comptabilitat i Finances, Gestió i Administració Pública, Estadística...). També es tenen en compte altres llicenciatures (Matemàtiques, Ciències i Tècniques Estadístiques...), arquitectures, enginyeries superiors i graus de la branca de les ciències o de la branca de l'enginyeria i l'arquitectura. Quant a les titulacions estrangeres, també es tenen en compte les titulacions equivalents i, a escala europea, els graus i màsters de l'espai europeu d'educació superior.
El màster s'imparteix en anglès, per la qual cosa els alumnes han d'acreditar uns bons coneixements previs d'aquesta llengua a través de certificats oficials com l'IELTS o el TOEFL, o demostrant que en el passat han cursat estudis superiors en anglès.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

A més de disposar d'una titulació oficial que permeti sol·licitar l'accés a un màster oficial, per ser admès al màster és un requisit necessari tenir uns coneixements suficients d'anglès (nivell B2 o equivalent).
Comparteix-ho: