Universitat de Barcelona

Màster d'Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics

Objectius i competències

Objectius

El màster d'Economia, Regulació i Competència en els Serveis Públics és un programa de postgrau de tipus professionalitzador que prepara enginyers, llicenciats i graduats en Economia, Dret o Administració i Direcció d'Empreses perquè desenvolupin tasques professionals de l'àrea de l'economia i el dret en la prestació de serveis públics, també anomenats a la Unió Europea serveis d'interès general o serveis essencials de caràcter universal.
Per a això, el màster ofereix formació especialitzada professionalitzadora en el camp de l'economia i el dret dels serveis públics, la política de competència, la regulació dels mercats de serveis de xarxa (energia i telecomunicacions), la prestació de serveis públics territorials (aigua i transport) i les polítiques de reforma dels serveis públics.
L'objectiu del programa és que l'alumnat desenvolupi competències per poder enfrontar-se d'una manera natural als problemes de les activitats de servei públic. Especialment, el programa capacita per enfrontar-se als problemes relacionats amb la liberalització en la prestació de serveis públics econòmics en què algunes activitats es presten en règim de llibertat d'establiment i competència entre prestadors.

Competències

Els estudiants del màster, en finalitzar la formació, han de ser capaços de:
  • Treballar en equips interdisciplinaris aportant visions, coneixements i tècniques pròpies.
  • Desenvolupar un pensament crític, argumentatiu i resolutiu en la prestació de serveis essencials a la comunitat.
  • Analitzar i resoldre els problemes econòmics i jurídics relacionats amb la prestació de serveis de titularitat pública, serveis d'interès general i serveis essencials universals.
  • Valorar quan i per què és necessària una intervenció pública per assegurar la prestació adequada de serveis essencials per a una comunitat.
  • Identificar i valorar com funcionen els mercats liberalitzats en competència i, en particular, quines aportacions per al benestar social permet obtenir la llibertat d'establiment i d'actuació d'operadors públics i privats en la prestació de serveis essencials.
  • Identificar i quantificar els avantatges i les limitacions dels diferents models de regulació d'activitats en les quals els mercats fallen en la prestació de serveis essencials.
  • Llegir i entendre articles acadèmics de reflexió tant jurídics com econòmics sobre el funcionament de les polítiques públiques de regulació i competència en activitats de servei públic.
  • Enfrontar-se a dades reals i fer anàlisis quantitatives rellevants per a la presa de decisions sobre la prestació de serveis públics.
  • Identificar quan i per què s'apliquen els principis europeus fonamentals que regeixen jurídicament la prestació de serveis d'interès general, així com els processos de reforma de les polítiques de servei públic.
  • Valorar i aplicar la defensa i la promoció de la competència en les activitats liberalitzades de prestació de serveis essencials.
Comparteix-ho: