Universitat de Barcelona

Màster d'Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El perfil ideal d'accés al màster és el d'economistes, juristes i enginyers amb experiència i trajectòria professional en els diferents sectors dels serveis públics o serveis econòmics d'interès general (aigua, telecomunicacions, energia i transports), o especialitzats en la promoció i la defensa de la competència, que requereixin formació acadèmica per consolidar l'experiència laboral i que busquin formació acadèmica superior, desenvolupament professional avançat i coneixements a la frontera de la recerca sobre regulació, competència i prestació de serveis públics en entorns liberalitzats. En tot cas, poden sol·licitar l'accés al màster tots els estudiants que tinguin la titulació pertinent per poder cursar un màster universitari a l'Estat espanyol. Tenen prioritat els titulats en Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Dret, Administració Pública, i graus afins. També es valoren les titulacions científiques i d'enginyeria.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

En el moment de l'admissió es pot requerir, abans d'incorporar-se al programa, que els alumnes que obtinguin puntuacions més baixes del desitjat en la prova numèrica del test estandarditzat d'admissió superin uns complements de formació; en concret, les assignatures Introducció a l'Economia I (6 crèdits) i Estadística Econòmica i Empresarial (6 crèdits) del grau d'Economia de la Facultat d'Economia i Empresa. A més, és requisit obligatori que el castellà sigui una de les llengües d'ús habitual del candidat o que el candidat demostri les seves habilitats superant un test de coneixement del castellà.
Comparteix-ho: