Universitat de Barcelona

Màster d'Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics

Preinscripció

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s’obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Els interessats a cursar el màster han de sol·licitar l'admissió mitjançant el formulari en línia. Un cop hi hagin estat admesos, poden fer la corresponent preinscripció i reserva de plaça.

Formulari de sol·licitud d'admissió, ajudes de matrícula i beques.

Calendari de sol·licitud d'admissió:
- Primer període: del 15 d'octubre a l'1 de desembre
Resolució: 20 de desembre

- Segon període: de l'1 de gener al 10 de febrer
Resolució: 28 de febrer

- Tercer període: de l'1 de març al 10 d'abril
Resolució: 30 d'abril

- Quart període: Del 10 d'abril al 10 de maig
Resolució: 30 de maig

A partir del 10 de maig s'acceptaran sol·licituds extemporànies si queden places disponibles.

Per rebre informació personalitzada en el procés d'admissió, els sol·licitants es poden adreçar a Àlex Sanz, coordinador d'admissions (master.sp.admisions@ub.edu).
Informació específica del procés.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

La Comissió d'Admissions resol sobre les sol·licituds en quatre rondes d'admissió. Un cop reben la carta d'admissió, els admesos han de procedir a fer la sol·licitud de preinscripció i de reserva de plaça.

Tota la documentació s'ha d'entregar o enviar per correu ordinari, excepte el test aptitudinal d'Admissió en Escoles de Negocis (ADEN), al qual es dona accés en línia als alumnes que sol·licitin l'admissió.

Lloc de presentació de la documentació:
Oficina de Màsters i Doctorat
Facultat d'Economia i Empresa
Màster d'Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics
Diagonal, 696
08034 Barcelona
934 039 837 | 934 039 838
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h
omd.eco@ub.edu

Criteris de selecció

El procés d'admissió s'inicia nou mesos abans de l'inici del curs i consisteix a recollir i avaluar la informació següent dels candidats que sol·licitin accedir al màster:
 • Mèrits acadèmics del candidat: expedient acadèmic de grau i estudis de postgrau.
 • Experiència professional en la prestació de serveis públics (aigua, energia, telecomunicacions, transport), regulació, reforma i funcionament de la competència.
 • Test estandarditzat de raonament numèric i verbal: test aptitudinal ADEN o Graduate Record Examinations (GRE).
 • Test de coneixement d'anglès als candidats que no tenen l'anglès com a llengua materna.
 • Test de coneixement de castellà als candidats que no tenen el castellà com a llengua materna.
 • Cartes de referència de professors que han conegut el candidat o bé de professionals que l'han tingut sota la seva direcció.

Recollida tota la informació, la Comissió d'Admissions designada per la Comissió Coordinadora del màster comprova que els candidats poden utilitzar el castellà com a llengua de treball, i utilitza la ponderació següent dels diferents ítems sol·licitats en el procés d'admissió per establir l'ordre d'admissions:
 • Mèrits acadèmics (30 %)
 • Experiència professional en serveis públics (30 %)
 • Resultats del test estandarditzat de raonament numèric i verbal (30 %)
 • Resultats del test d'anglès (10 %)

Mèrits acadèmics
La Comissió d'Admissions pren la nota mitjana de l'expedient acadèmic de grau i la transforma en un indicador entre 0 i 10 amb un decimal. Així mateix, pren la nota mitjana de l'expedient acadèmic de postgrau i la transforma en un indicador entre 0 i 2 amb un decimal. A més, si una o més cartes de referència del candidat en mostren els mèrits, es valoren entre 0 i 1 punt amb un decimal. La nota total dels mèrits acadèmics és la suma d'aquestes valoracions.

Experiència professional
La Comissió d'Admissió atorga un valor especial a la qualitat i la profunditat de l'experiència professional del candidat, així com al seu potencial de futur. Especialment, es valora l'experiència en organismes reguladors o de defensa de la competència, així com en operadors de prestació de serveis públics, i la seva capacitat per prosperar en el sector.
La Comissió d'Admissions valora entre 0 i 10 amb un decimal l'experiència professional i la projecció del candidat tenint en compte tant els anys com la responsabilitat en l'àmbit de la regulació o competència en organismes públics o en empreses operadores. Aquesta valoració es modula tenint en compte les cartes de recomanació que versin sobre els mèrits professionals del candidat.

Tests estandarditzats (verbal, numèric)
Tots els sol.licitants d'admissió al màster han de fer el test aptitudinal ADEN i una prova d'anglès o el GRE, fins i tot si ja disposen d'un títol de postgrau. Les puntuacions s'envien a la Comissió d'Admissions del màster dins del termini d'admissió de sol·licituds. En el procés d'avaluació de les sol·licituds, la Comissió d'Admissions no estableix una puntuació mínima ni del test ADEN aptitudinal ni del GRE. El percentil del resultat obtingut es transforma en una puntuació de 0 a 10 amb un decimal.

Test d'anglès
Els candidats fan la prova d'anglès incorporada al test ADEN. Poden ser eximits de fer la prova específica d'anglès si acrediten un dels punts següents en el Test of English as Foreign Language (TOEFL):
- 79 punts com a mínim en l'Internet-based Test (IBT)
- 213 punts com a mínim en el Computer-based Test (CBT)
- 550 punts com a mínim en el Paper-based Test (PBT)
O una qualificació entre A i C en el Certificate of Advanced English de la Universitat de Cambridge.
El resultat de la prova d'anglès es transforma també en una valoració entre 0 i 10 amb un decimal, que s'incorpora a la valoració total del candidat.

Procediment de resolució

La Comissió d'Admissions és l'òrgan encarregat d'avaluar els candidats, de resoldre les sol·licituds d'admissió i de notificar als alumnes si estan admesos: el 15 de gener, el 28 de febrer, el 30 d'abril i el 30 de maig. Extraordinàriament i en casos concrets, es podria resoldre amb posterioritat al 30 de maig. Les decisions de la Comissió poden ser objecte de reclamació durant un termini de 10 dies, i la Comissió ha de resoldre-les en un termini addicional de 10 dies.

Matrícula

Pendent de l'aprovació del Calendari Marc de la Universitat de Barcelona.

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: