Universitat de Barcelona

Màster d'Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics

Treball final de màster

Segons la normativa general de la UB, així com la normativa específica de la Facultat d’Economia i Empresa, els ensenyaments oficials de màster universitari tenen com a finalitat que l’alumnat adquireixi una formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, orientada a l’especialització acadèmica o professional o bé a la promoció de la iniciació en tasques investigadores, i han de concloure amb l’elaboració i la defensa pública d’un treball final de màster.

Dins d’aquest marc, el màster universitari d’Economia, Regulació i Competència en els Serveis Públics inclou en el pla d’estudis l’assignatura Treball Final de Màster (TFM), de 10 crèdits ECTS.

El TFM ha de ser una contribució original segons els coneixements i les referències bibliogràfiques analitzades. La metodologia pot ser diversa: des de l’ús d'eines analítiques com ara l’estadística i l’econometria fins a la discussió crítica de les idees aportades. Les tesines poden utilitzar dades empíriques o bé servir-se d’un enfocament teòric.

Normes sobre la presentació

1. Extensió: el treball ha de tenir entre 3.500 i 5.000 paraules.

2. Estil: cal escriure’l a doble espai i utilitzar la font Garamond 12,5 punts, amb marges de 2,5 cm. Ha de tenir una portada.

3. Estructura: tenint en compte la diversitat de formacions acadèmiques entre l’alumnat i els diferents enfocaments que es puguin utilitzar, l’estructura del treball és oberta però ha d'incloure els aspectes següents:

  • Objectiu del treball, tesi defensada, aportacions esperades
  • Contribució pel que fa a la literatura existent
  • Metodologia
  • Resultats

El Treball Final de Màster s’ha de defensar davant d’un tribunal en sessió pública.

El calendari de l’elaboració del treball

1. Redactar propostes motivades: abans del 15 novembre.

2. Primer contacte amb els supervisors: abans del 15 desembre.

3. Primer esborrany del treball: abans del 15 febrer.

4. Lliurament i defensa pública (cal escollir una de les dates):

  • Primera sessió: entre el 17 i el 28 març (per determinar).
  • Segona sessió: entre el 16 i el 20 juny (per determinar).
  • Tercera sessió: entre el 5 i 14 de setembre (per determinar).

En el cas de titulats del programa propi de màster d’Economia i Regulació dels Serveis Públics de la UB que hagin obtingut el reconeixement dels 50 crèdits ECTS en el nou programa oficial, la Comissió de Coordinació pot establir un pla i un calendari personalitzat de les millores i ampliacions del treball final de màster que ja s’ha fet en el marc del títol propi, i de les necessitats consegüents de supervisió i calendari de defensa pública.1

Comparteix-ho: