Universitat de Barcelona

Màster d'Empresa Internacional / International Business

Objectius i competències

Objectius

El màster universitari d'Empresa Internacional té com a objectiu formar de manera pràctica especialistes en el camp de la gestió d'empreses globals, abastant els àmbits de les finances i la comptabilitat, el màrqueting, les operacions, els recursos humans i la direcció estratègica, així com els aspectes legals.

El programa de màster permet als estudiants afrontar, de manera més eficaç i fonamentada, la direcció o realització de treballs relacionats amb aquestes matèries en empreses internacionals de qualsevol tipologia o dimensió, i fer-ho a través d'un nombre important i variat de matèries relacionades amb l'administració d'empreses.

Competències

Bàsiques
 • Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Generals
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, capacitat de buscar i integrar coneixements i actituds).
 • Capacitat per plantejar un projecte empresarial basat en una idea original i del qual es pugui valorar la viabilitat posteriorment.


Específiques
 • Capacitat per aplicar els conceptes i instruments principals de gestió per resoldre problemes i casos empresarials avançats relacionats amb la direcció estratègica, financera, comercial, i d'operacions i logística en empreses internacionals.
 • Capacitat per tenir una visió estratègica i integradora dels problemes empresarials i per afrontar-los a escala internacional.
 • Capacitat per analitzar i interpretar la informació econòmica i financera d'una empresa internacional amb l'objectiu de prendre decisions amb esperit crític.
 • Capacitat per planificar i dirigir l'organització financera i comptable d'una empresa internacional o d'un grup d'empreses d'àmbit global, per garantir-ne la rendibilitat i solvència.
 • Capacitat per conèixer i usar les eines i instruments del màrqueting necessaris per solucionar problemes i generar oportunitats, així com per aplicar el coneixement dels fonaments i les eines d'investigació amb l'objectiu de solucionar problemes relacionats amb la investigació de mercats i el màrqueting internacionals.
 • Capacitat per conèixer les heurístiques, metodologies i tècniques apropiades per prendre decisions en l'àmbit de les operacions d'una empresa internacional.
 • Capacitat per gestionar la logística internacional d'una empresa o d'un grup d'empreses amb l'objectiu d'aconseguir la gestió òptima de la cadena de subministraments.
 • Capacitat per gestionar persones i equips a les organitzacions internacionals amb l'objectiu de potenciar-ne la motivació i multiculturalitat.
 • Capacitat per analitzar les opcions, potencialitats i oportunitats presents en diverses regions de l'economia global i identificar les especificitats de cada tipus de mercat i societat, a fi d'obtenir la millor efectivitat en l'acció, en funció de la responsabilitat professional que s'exerceixi.
 • Capacitat per adquirir els coneixements avançats que permetin elaborar documents científics, informes especialitzats i treballs d'investigació, en què es desenvolupin i s'emetin judicis de valor, en els formats adequats per publicar-los o presentar-los davant de possibles parts interessades (stakeholders) a escala global.
Comparteix-ho: