Universitat de Barcelona

Màster d'Empresa Internacional / International Business

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El futur alumnat del màster ha d'estar interessat professionalment en les àrees funcionals d'una empresa internacional.

Per aquest motiu, el perfil d'accés recomanat per accedir al màster d'Empresa Internacional és el de graduat en Empresa Internacional o Administració i Direcció d'Empreses, o també en Economia, Dret, Relacions Internacionals o enginyeries.

El màster s'imparteix en anglès, per la qual cosa els estudiants han de presentar certificats oficials que n'acreditin un bon coneixement previ.

En tots aquests casos, la Comissió Coordinadora del màster pot considerar necessari que els candidats cursin abans determinats complements formatius.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Pot sol·licitar l'accés al màster qualsevol estudiant amb la titulació pertinent per cursar un màster universitari a Espanya, segons la normativa vigent. Tenen prioritat especial els estudiants titulats en Empresa Internacional, Administració i Direcció d'Empreses (ADE), Economia, Dret i Relacions Internacionals, així com en enginyeries.

El nivell mínim de coneixement d'anglès (llengua de docència del programa) és el B2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües, o equivalent.

Complements de formació
La Comissió Coordinadora del màster valora, per a cada sol·licitud, si es considera necessari que el sol·licitant es matriculi d'uns cursos formatius previs. Aquests complements de formació, de cinc crèdits ECTS com a màxim, tracten sobre les matèries següents: Fonaments d'Economia Global, Eines Quantitatives i Fonaments d'Empresa Internacional. Els complements es duen a terme durant les dues setmanes prèvies a l'inici de les sessions del màster.

En aquests casos, i segons estableix el Reial decret 861/2010, els cursos formatius tenen la consideració de crèdits de màster als efectes de preus públics i de concessió de beques i ajudes.
Comparteix-ho: