Universitat de Barcelona

Màster d'Empresa Internacional / International Business

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Primer període: Formularis rebuts del 18 de gener al 28 de febrer de 2021. Resolucions el 22 de març de 2021.
Segon període: Formularis rebuts de l’1 de març al 16 d’abril de 2021. Resolucions el 10 de maig de 2021.
Tercer període*: Formularis rebuts del 17 d’abril al 16 de maig de 2021. Resolucions el 7 de juny de 2021.

*Obertura condicionada a la capacitat del grup

Atès el nombre de sol·licituds rebudes en les anteriors edicions del programa, recomanem als/a les interessats/des que sol·licitin l’admissió el més aviat possible. Recomanem també que les persones admeses gestionin la seva matrícula el més aviat possible. L’activació del tercer període d’admissions està subjecta a canvis deguts a les places disponibles.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

  • Sol·licitud de preinscripció
  • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
  • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

Els criteris que es tenen en compte per al procés de selecció són:

  • 1) Titulació prèvia afí a la temàtica del màster (50 %). Es prioritzen titulacions d'Empresa Internacional, Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i afins, així com les que tenen orientació internacional.

  • 2) Expedient acadèmic obtingut per l'estudiant en la titulació o titulacions prèvies (40 %). Es revisa la formació prèvia en matèries d'empresa i negocis internacionals. Els/les candidats/es han de mostrar una formació suficient per afrontar els requisits de les assignatures del màster.

  • 3) Experiència professional (5 %) en l'àmbit de la gestió d'empreses internacionals. Es valora positivament l'experiència professional en feines relacionades amb les matèries del màster.

  • 4) Cartes de recomanació d'antic professorat o persones amb qui l'estudiant hagi tingut relació estreta (5 %). Es valoren positivament les cartes de recomanació d'antic professorat en les quals s'expliqui quin va ser el rendiment de l'estudiant, tant en l'assignatura del docent en concret com en el conjunt de la titulació cursada.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: