Universitat de Barcelona

Màster de Gestió Cultural

Objectius i competències

Objectius

El màster vol formar professionals altament qualificats en gestió, administració, mediació i recerca cultural, que puguin treballar en llocs d'alta responsabilitat de l'àmbit públic i privat dels diversos subsectors culturals: audiovisual, llibre, arts escèniques, música, serveis patrimonials o arts visuals, entre d'altres. Així mateix, vol ajudar a desenvolupar la recerca i la reflexió teòrica i aplicada en aquest camp, així com col·laborar en la millora del nivell professional, l'eficiència i la internacionalització del sector.

Competències

Bàsiques i generals:
Els estudiants han de ser capaços de:
 • Adquirir coneixements i saber aplicar-los a la resolució de problemes.
 • Integrar coneixements i formular judicis a partir d'informació limitada, incloent-hi reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.
 • Comunicar de manera clara les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten.
 • Adquirir habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autònoma.


Específiques:
Els estudiants han de ser capaços de:
 • Analitzar les lògiques econòmiques, polítiques, personals, socials i culturals que dinamitzen la creació, producció, difusió, consum i apropiació de productes culturals.
 • Comparar i avaluar pràctiques de gestió cultural per proposar-ne millores.
 • Comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió cultural.
 • Obtenir informació, sistematitzar-la i analitzar-la críticament.
 • Argumentar críticament les conclusions que es deriven de memòries, informes tècnics i/o científics de l'àmbit de la gestió cultural.
 • Utilitzar i adaptar models teòrics i aplicats i instruments i tècniques per analitzar la realitat, i elaborar, planificar, intervenir i avaluar projectes i pràctiques en el camp de la gestió cultural.
 • Analitzar el comportament de les persones en els contextos socials, organitzacionals, grupals i interpersonals de la gestió cultural, per avaluar o pronosticar els seus efectes sobre el producte i el consum cultural.
 • Identificar i analitzar noves tendències de gestió i pràctiques culturals que afavoreixin el desenvolupament de determinats productes culturals.
 • Dissenyar projectes i pràctiques de gestió cultural atenent la diversitat sociocultural i a la gestió estratègica.
Comparteix-ho: