Universitat de Barcelona

Màster d'Història Econòmica (en procés de substitució)

Objectius i competències

Objectius

El màster d'Història Econòmica té com a objectiu oferir als estudiants formació avançada en habilitats, tècniques i metodologies d'investigació que els permetin dur a terme recerques en el camp de la història econòmica a partir d'un programa integrat i amb una visió multidisciplinària i global. Aquest programa proporciona eines avançades per analitzar els problemes historicoeconòmics, i el seu objecte és familiaritzar els estudiants amb les pràctiques més actuals de la història econòmica de les institucions acadèmiques líders en l'àmbit internacional. En aquest sentit, la història econòmica és una àrea que, per la seva interdisciplinarietat, ofereix una clara especificitat en el marc de les àrees afins, com la història, l'economia i altres ciències socials.
La formació avançada que proporciona el màster està dissenyada per contribuir que els estudiants que finalitzen el màster puguin:
 • Desenvolupar recerques innovadores sobre temes d'història econòmica.
 • Investigar i transmetre resultats dels avenços que es produeixen en l'àmbit de la història econòmica en el context internacional.
 • Incorporar-se, si fos el cas, a un programa de doctorat d'Història Econòmica tenint la formació especialitzada en recerca necessària per afrontar amb excel·lència el desenvolupament d'una tesi doctoral.

Competències

Bàsiques i generals
Els estudiants han de ser capaços de:
 • Adquirir coneixements i saber aplicar-los a la resolució de problemes.
 • Integrar coneixements i formular judicis a partir d'informació limitada, incloent-hi reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis.
 • Comunicar de manera clara les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten.
 • Adquirir habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autònoma.
 • Establir les preguntes de recerca o les hipòtesis originals basades en un marc teòric rellevant que després puguin valorar-se o contrastar-se empíricament.


Competències específiques
Els estudiants han de ser capaços de:
 • Analitzar el funcionament i els principals reptes del procés de desenvolupament a llarg termini.
 • Analitzar el funcionament de les economies del passat.
 • Avaluar de manera crítica articles de recerca en història econòmica.
 • Implementar els coneixements i els instruments teòrics i metodològics adequats per resoldre problemes relacionats amb el desenvolupament econòmic a llarg termini.
 • Aplicar el raonament teòric per descriure i entendre les realitats socioeconòmiques del passat.
 • Aplicar els coneixements d'economia quantitativa per analitzar els processos de desenvolupament a llarg termini.
 • Buscar i analitzar dades històriques i fonts d'informació rellevants per obtenir un coneixement adequat de les economies del passat.
 • Abordar de manera crítica les fonts documentals rellevants per dur a terme anàlisis historicoeconòmiques.
 • Seleccionar i aplicar les metodologies, fonts d'informació i eines informàtiques més adequades per a l'anàlisi sistemàtica i rigorosa de cada problema historicoeconòmic.
Comparteix-ho: