Universitat de Barcelona

Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El perfil recomanat per accedir al màster universitari de Màrqueting i Investigació de Mercats és el resultant d'haver cursat anteriorment la menció de Màrqueting i Investigació de Mercats del grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat de Barcelona, o bé qualsevol altre grau en què els estudiants hagin adquirit coneixements en l'àmbit de l'empresa i el màrqueting, juntament amb els coneixements necessaris de base econòmica i estadística. En general, qualsevol persona graduada en Administració i Direcció d'Empreses o en estudis equivalents pot obtenir la formació adequada per seguir els estudis de màster si cursa els complements formatius que la Comissió de Màster consideri necessaris, que poden ser de fins a un màxim de 30 crèdits.

El màster també està dissenyat perquè els graduats en Economia i Sociologia puguin accedir-hi de manera natural, amb una valoració prèvia sobre la necessitat de cursar alguns complements formatius.

El màster està dissenyat perquè, a més dels estudiants amb coneixements econòmics i socials, també el puguin cursar persones titulades provinents d'estudis tècnics i científics amb una bona formació estadística o social. En aquests casos, cal que abans de començar el màster completin la seva formació amb crèdits formatius.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Pot sol·licitar l'accés al màster qualsevol estudiant que tingui la titulació suficient per cursar un màster universitari a Espanya, d'acord amb la normativa vigent. La Comissió Coordinadora del màster nomena un comitè de selecció que valora, per a cada sol·licitud, si el perfil del candidat és adequat per al màster i és pertinent admetre'l. En cas afirmatiu, la persona sol·licitant ha de fer un examen de coneixements previs per determinar si cal que cursi complements de formació.

En el cas d'haver de cursar els complements formatius com a requisits d'accés al títol, segons estableix el Reial decret 861/2010, tindran la consideració de crèdits de nivell de màster a l'efecte de preus públics i de concessió de beques i ajuts. Els complements de formació, de 30 crèdits com a màxim, són de les matèries Fonaments i Direcció de Màrqueting, i Investigació de Mercats, i es cursen abans o durant la realització del màster.

Atès que a aquest màster s'hi pot accedir des de diferents disciplines, i per garantir el màxim rendiment dels estudis, els candidats han de demostrar uns coneixements previs o bé adquirir-los durant el curs. Per saber si l'estudiant disposa o no d'aquests coneixements necessaris, en les dates establertes en el calendari de preinscripció, es fan cinc proves en línia de tipus test* de les matèries següents:

  • Màrqueting Estratègic: 6 crèdits.
  • Investigació de Mercats I: 6 crèdits.
  • Investigació de Mercats II: 6 crèdits.
  • Estratègies i Tècniques de Comunicació: 6 crèdits.
  • Direcció de Producte: 6 crèdits.


En cas de suspendre algun d'aquests exàmens, l'estudiant s'ha de matricular de les assignatures corresponents i cursar-les al llarg del màster.

* Els estudiants que provinguin del grau d'ADE de la UB que hagin superat aquestes assignatures no han de fer els exàmens corresponents.
Comparteix-ho: