Universitat de Barcelona

Màster en Recerca en Empresa

Objectius i competències

Objectius

El màster de Recerca en Empresa s'ha dissenyat per proporcionar als estudiants una formació avançada en les habilitats, tècniques i metodologies de recerca necessàries per fer la seva pròpia recerca en l'àmbit de l'empresa. Es pretén fomentar la capacitat dels alumnes per identificar temes que siguin rellevants per a la comunitat acadèmica; comprendre noves teories, paradigmes essencials i tendències clau; buscar i seleccionar dades qualitatives i quantitatives pertinents, i analitzar i interpretar dades i transformar-les en informació útil. De la mateixa manera, es vol que l'alumnat arribi a dominar les fases de disseny de les activitats de recerca en empresa i que assoleixi la capacitat d'aplicar els mètodes qualitatius més adequats en la recerca de més alt nivell.

El màster té l'objectiu de preparar els estudiants per a la tesi doctoral, estudis o altres recerques de qualitat. Així, el màster es pot plantejar com a pas previ a l'accés al programa de doctorat d'Empresa (és a dir, com a fase de formació prèvia a la realització de la tesi doctoral), o com a fase final de la formació, que culmina amb el títol de màster.

Competències

Bàsiques
 • Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d’estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant de manera majoritàriament autònoma.


Generals
 • Habilitat per establir les preguntes d'investigació o les hipòtesis originals basades en un marc teòric rellevant que després es pugui valorar o contrastar empíricament.
 • Capacitat de parlar bé en públic.


Específiques
 • Capacitat per identificar temes de recerca rellevants per a la comunitat acadèmica en els àmbits relacionats amb les diverses matèries d'empresa, en aspectes d'organització, direcció i comptabilitat, tant des d'una visió funcional com des del punt de vista de processos organitzatius i de gestió.
 • Capacitat per comprendre les noves teories rellevants, els paradigmes essencials i les tendències actuals emergents dels mitjans de difusió de la investigació en empresa, de l'àmbit de la gestió d’empreses, per afrontar problemes concrets relacionats amb aquest camp d'estudi.
 • Capacitat per buscar i seleccionar dades rellevants, tant qualitatives com quantitatives, i per analitzar-les, interpretar-les i transformar-les en informació útil per dur a terme l'estudi dels problemes empresarials.
 • Domini de les etapes del disseny d'activitats de recerca en el camp empresarial: selecció d’un tema nou i d'interès, plantejament d'un problema concret dins del tema, i emmarcament del problema des d'un enfocament teòric.
 • Domini de les etapes de resolució d'activitats de recerca de qualitat en el camp empresarial: selecció de la metodologia apropiada per afrontar el problema, i enfocament de les contribucions potencials de resolució del problema al coneixement i al debat existents.
 • Capacitat per aplicar les metodologies qualitatives més adequades per dur a terme una investigació de qualitat en relació amb el funcionament de les organitzacions, com també per implementar amb rigor aquestes tècniques.
 • Capacitat per aplicar les metodologies quantitatives necessàries per resoldre problemes d'investigació relatius al funcionament de les organitzacions, com també per utilitzar amb rigor aquestes tècniques.
Comparteix-ho: