Universitat de Barcelona

Màster en Recerca en Empresa

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster de Recerca en Empresa està pensat per a estudiants que vulguin enfocar la seva carrera a la recerca en el camp dels negocis. De fet, una part important dels estudiants, després d'haver-lo cursat, sol·licita l'accés al doctorat d'Empresa. Tanmateix, el màster també aporta una base sòlida des de la qual es pot emprendre una carrera de recerca en el sector privat.

De manera orientativa, les titulacions prèvies dels aspirants al màster poden ser de l'àmbit de l'empresa (Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Actuarials i Financeres, i Investigació i Tècniques de Mercat) o graus de la branca de les ciències socials i jurídiques (Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Empresarials, Ciències Polítiques i de l'Administració, Comptabilitat i Finances, Empresa i Tecnologia, Gestió Comercial i Màrqueting, Gestió de Recursos Humans, Gestió i Administració Pública, Negocis i Màrqueting Internacionals, Publicitat i Relacions Públiques, International Business Economics, Economia, i Estadística), encara que també es poden considerar altres titulacions de la branca de ciències.

La Comissió d'Admissió del màster valora, per a cada sol·licitud, si cal que l'aspirant faci cursos formatius previs.
Cal tenir en compte que el màster de Recerca en Empresa no és un MBA, en el sentit que no té una orientació professionalitzadora, sinó que se centra en la recerca.

És altament recomanable que els estudiants tinguin bons coneixements previs tant de llengua anglesa com d’eines i aplicacions informàtiques.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Pot sol·licitar accés al màster qualsevol persona amb la titulació pertinent per cursar un màster universitari a Espanya, segons la normativa vigent. Les titulacions indicades a l’apartat de «Perfil d'accés» tenen prioritat.

Complements de formació
Ateses les característiques del màster, s'exigeixen els coneixements corresponents a quatre assignatures del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) de la Universitat de Barcelona, que s'integren com a complements formatius previs:
  • Estadística II (6 crèdits ECTS).
  • Màrqueting Estratègic (6 crèdits ECTS).
  • Finances Corporatives (6 crèdits ECTS).
  • Direcció d'Operacions (6 crèdits ECTS).

Queden exempts d’aquest requisit els estudiants que ja hagin cursat aquestes assignatures dins el grau d’ADE de la UB.

Pel que fa a la resta de candidats, la Comissió d’Admissió valora, a partir del currículum, si la formació prèvia permet garantir un nivell mínim de coneixements equivalent al d’aquestes assignatures, i, si escau, en pot atorgar l'exempció total.

En cas contrari, la Comissió d’Admissió decideix quines assignatures ha de cursar cada candidat, de manera que es garanteix que els alumnes tinguin un coneixement suficient d'eines estadístiques bàsiques, com també dels conceptes bàsics relatius a les àrees funcionals de l'empresa (producció, finances i màrqueting).
Comparteix-ho: