Universitat de Barcelona

Màster en Recerca en Empresa

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Empleneu el formulari de sol·licitud d'accés al màster de Recerca en Empresa, amb el qual la Comissió Acadèmica podrà valorar la vostra sol·licitud.


Resolucions de la Comissió Acadèmica:

 • Primer període: sol·licituds rebudes del 2 de novembre de 2021 al 17 de gener de 2022.
  Resolucions: el 31 de gener de 2022.
 • Segon període: sol·licituds rebudes del 18 de gener de 2022 al 14 de març de 2022.
  Resolucions el 31 de març de 2022.
 • Tercer període: sol·licituds rebudes del 15 de març de 2022 al 16 de maig de 2022.
  Resolucions el 31 de maig de 2022.
 • Quart període: sol·licituds rebudes del 17 de maig de 2022 a l'1 de juliol de 2022.
  Resolucions el 15 de juliol de 2022.

 

Si queden places lliures, s'obrirà un nou període d'accés.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

Les sol·licituds dels candidats que compleixen els requisits d'accés al màster es valoren d'acord amb els criteris següents, que es presenten per ordre de prioritat i acompanyats de la ponderació que atorga cadascun:

 • Expedient acadèmic obtingut en la titulació o titulacions prèvies: 30 %.
 • Titulació prèvia afí a la temàtica del màster: 20 %.
 • Currículum: 15 %.
 • Universitat de procedència i posició en els rànquings d'universitats: 10 %.
 • Carta de motivació: 10 %.
 • Acreditació d’un nivell avançat de llengua anglesa, mínim B1 o equivalent (en el cas d’estudiants estrangers no hispanoparlants, també es demana que s'acrediti un nivell avançat en llengua castellana): 10 %.
 • Haver aconseguit una beca o finançament previ per a la realització del màster: 5 %.


La Comissió d'Admissió, si ho estima convenient, pot sol·licitar als candidats documentació addicional (com cartes de recomanació, per exemple) o fer-los una entrevista personal.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: