Universitat de Barcelona

Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació

Objectius i competències

Objectius

El màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació pretén formar científics i professionals líders en l'estudi del canvi social i la creació de tecnologies socials, per proposar respostes noves als reptes col·lectius i per millorar les institucions i les societats.
El màster es proposa:
 • Capacitar els estudiants com a experts en el canvi social i organitzatiu, competents per liderar-ne l'anàlisi i la gestió eficaç, tant des del sector públic com des del privat o el tercer sector.
 • Formar investigadors socials innovadors, aptes per treballar en centres de recerca social de tot tipus o per incorporar-se a un programa de doctorat.
 • Formar especialistes amb habilitats per a la planificació, el disseny i l'execució de propostes de transformació i innovació social.
 • Millorar les competències professionals de les persones que, amb experiència en altres àrees de coneixement i pràctica, volen ampliar o reforçar la seva formació teòrica i aptitud tècnica en el camp de la sociologia i en l'anàlisi del canvi i la innovació social.

Competències

Els estudiants han de ser capaços de:
 • Adquirir capacitat creativa i emprenedora per formular, dissenyar i gestionar projectes, i buscar i integrar coneixements i actituds per fer propostes de canvi i innovació.
 • Desenvolupar la capacitat de lideratge, creativitat organitzativa, treball en equip i adaptació a entorns de transformació social.
 • Aplicar els coneixements adquirits per resoldre problemes en entorns emergents o poc coneguts, dins de contextos multidisciplinaris relacionats amb el coneixement i la pràctica sociològica.
 • Integrar coneixements teòrics sòlids en les diferents àrees per fer-los operatius en els diversos àmbits professionals.
 • Formular preguntes de recerca originals i desenvolupar habilitats en l'anàlisi de problemes des de diferents perspectives teòriques i metodològiques per plantejar alternatives i estratègies d'intervenció de cara als reptes socials.
 • Adquirir capacitats per obtenir informació, fer servir dades sociològiques, aplicar metodologies quantitatives i qualitatives, i treballar amb diferents programes informàtics per examinar de manera crítica la informació referent a una problemàtica social.
 • Ser capaç de desenvolupar i gestionar projectes professionals de manera autònoma per contribuir a la innovació social en diferents contextos institucionals.
Comparteix-ho: