Universitat de Barcelona

Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Per accedir al màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació de la Universitat de Barcelona cal ser graduat en Sociologia o bé en qualsevol altre grau en què s'hagin adquirit coneixements de l'àmbit de la sociologia o d'àmbits afins de les ciències socials i les humanitats. En general, qualsevol persona amb un grau en ciències socials o un títol equivalent hauria de tenir la formació adequada per poder seguir els estudis del màster (cursant, si escau, els complements formatius que la Comissió Coordinadora del màster consideri necessaris). Així, es valoren positivament les titulacions en ciències socials (en especial en Sociologia), però també en economia, dret i humanitats (Antropologia, Geografia i Història). Es tenen en compte els candidats que provinguin d'altres titulacions, com ara ciències de la salut. En aquest cas es valora especialment la trajectòria professional i la capacitat potencial del candidat per treure profit del màster.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Poden sol·licitar l'accés al màster tots els estudiants i professionals que tinguin la titulació suficient per poder cursar un màster universitari a l'Estat espanyol segons la normativa vigent. Per ser admès al màster, a més de tenir una titulació oficial que permeti sol·licitar l'accés a un màster oficial, s'han de tenir coneixements suficients d'anglès (nivell B1 o equivalent) i espanyol (nivell B2 o equivalent), que s'han d'acreditar documentalment. En el cas que no es puguin acreditar, la Comissió d'Admissió pot organitzar reunions presencials o en línia amb els estudiants per valorar els seus coneixements d'idiomes.
Ateses les característiques del màster, per poder cursar-lo s'exigeix una formació mínima en sociologia. Els estudiants que no hagin cursat un grau o una llicenciatura en Sociologia o un altre grau amb molt contingut sociològic han de cursar l'assignatura Bases de l'Anàlisi Sociològica, de 5 crèdits, dissenyada exclusivament com a complement de formació propi del màster. Aquest curs, que forma part de l'oferta del màster, s'imparteix durant les setmanes anteriors a l'inici de la docència de la resta de matèries del màster.
Comparteix-ho: