Universitat de Barcelona

Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació

Preinscripció

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Les sol·licituds dels candidats que compleixin els requisits del màster es valoren d'acord amb els criteris següents, que es presenten amb la ponderació atorgada:
  • Expedient acadèmic obtingut pel candidat en la titulació o titulacions prèvies (40 %). Es tenen en compte la universitat de procedència i la seva posició en els rànquings d'universitats.
  • Trajectòria acadèmica i professional, inclosa al currículum (30 %).
  • Carta de motivació i possible entrevista (20 %).
  • Altres mèrits: experiència prèvia en mobilitat acadèmica, internacionalització, haver aconseguit una beca per cursar el màster, etc. (10 %).

Procediment de resolució

L'òrgan encarregat d'efectuar el procediment de resolució és la Comissió d'Admissions del màster. Aquesta resolució es fa en els terminis establerts al calendari de preinscripció. Una vegada reunida la Comissió i feta la resolució, es procedeix a informar-ne els candidats mitjançant el correu electrònic introduït en la preinscripció. Les decisions de la Comissió poden ser objecte de reclamació o sol·licitud de revisió davant la mateixa Comissió Coordinadora durant un termini de 10 dies després que l'estudiant rebi la notificació.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: