Universitat de Barcelona

Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació

Treball final de màster

Segons la normativa general de la UB, així com la normativa específica de la Facultat d’Economia i Empresa, els ensenyaments oficials de màster universitari tenen com a finalitat que l’alumnat adquireixi una formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, orientada a l’especialització acadèmica o professional o bé a la promoció de la iniciació en tasques investigadores, i han de concloure amb l’elaboració i la defensa pública d’un treball final de màster.

El màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació inclou en el pla d’estudis l’assignatura Treball Final de Màster, de 20 crèdits ECTS.

Consisteix a fer un treball individual i autònom que permeti a l’estudiant posar en pràctica de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides.
 

El treball de recerca s’ha de dur a terme sota els paràmetres següents:

 1. Ha de tenir un caràcter empíric, connectat a una pregunta teòrica de caràcter explicatiu o descriptiu.
   
 2. Ha de tenir un format com el dels articles per a les revistes especialitzades. Els formats recomanats són els de l’American Sociological Review (asr.sagepub.com), la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (www.reis.cis.es/REIS/html/index.html) o altres de similars.
   
 3. L’extensió del treball no ha de sobrepassar les vuit mil paraules (unes vint-i-cinc pàgines), excloent-hi el pròleg, els quadres, les taules, els gràfics, els annexos i la bibliografia. El tipus de lletra recomanat és Arial i el cos, 12. Els marges han de ser de 2,5 cm a dalt, a baix i a la dreta, i de 3 cm a l’esquerra. L’interlineat ha de ser d’un espai i mig. Les taules, els quadres, els gràfics i altres tipus de figures s’han d’inserir al text.
   
 4. L’idioma del treball pot ser el català, el castellà o l’anglès. Tots els projectes han de contenir un resum, de tres-centes paraules com a màxim, en els tres idiomes.
   
 5. Es valora especialment:
  • La rellevància teòrica del tema: l’existència d’un debat contemporani.
  • La rellevància substantiva del tema.
  • L’adequació del disseny d’investigació.
  • La competència en la utilització de tècniques quantitatives o qualitatives.
  • La qualitat i la pertinència de la bibliografia utilitzada.
  • La qualitat de l’elaboració discursiva del treball.
    
 6. El treball de recerca s’ha de presentar oralment en un acte de defensa pública, d’una durada de no més de vint minuts, davant d’una comissió avaluadora escollida ‘ad hoc’ per la Comissió del Màster i formada per tres membres més un suplent, amb la composició següent:
  • El tutor o tutora que ha fet el seguiment del treball de recerca.
  • Tres professors o investigadors (un d’ells com a suplent) amb línies de recerca afins al tema del treball de l’estudiant, dels dos departaments implicats en la docència del màster o de la resta de la Universitat de Barcelona. Algun d’ells pot pertànyer a una altra universitat o centre de recerca.
    
 7. Abans de la defensa pública, el tutor ha d’enviar al coordinador del màster un informe valoratiu del treball de recerca en el qual es faci constar expressament la seva autorització per a la defensa pública. Cada membre de la comissió avaluadora ha d’elaborar un informe individual del treball de recerca i enviar-lo a la comissió uns dies abans de reunir-se. La comissió avaluadora, un cop reunida, ha d’emetre una acta conjunta amb la qualificació final.
   
 8. L’estudiant ha d’entregar el seu treball en PDF mitjançant un correu electrònic a l’adreça mastersociologia@ub.edu  amb l’assumpte «treball final de màster». Al cos del missatge cal indicar el nom de l’autor i el títol del treball. També cal entregar tres còpies impreses a l’Oficina de Màsters i Doctorat de la Facultat d’Economia i Empresa. El treball s’ha de presentar al gener, quan acabi el tercer trimestre del programa.
   
 9. Els treballs de recerca s’incorporaran al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona i els docents els podran consultar lliurement, excepte en el cas que els autors en manifestin explícitament el caràcter confidencial, o bé si inclouen dades privades.
Comparteix-ho: