Universitat de Barcelona

Màster en Economia Laboral / Labour Economics

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general del MiLE consisteix en formar-se com a professional i investigador en l'àmbit de l'anàlisi econòmica aplicada dels mercats laborals. El procés de globalització juntament amb el canvi tecnològic i l'evolució demogràfica, tant en les economies occidentals com les emergents, està produint canvis sense precedents en el funcionament dels mercats de treball. Els canvis socials que s'estan produint paral·lelament també s'interrelacionen amb els mercats laborals, com ara la creixent atenció a la perspectiva de gènere i la lluita contra la discriminació laboral. Hi ha, per tant, una necessitat creixent i transversal en diferents àmbits i disciplines de disposar de persones especialitzades per entendre l'evolució futura dels mercats de treball; entendre l'impacte d'aquestes transformacions sobre l'atur, l'activitat, les migracions, la desigualtat de la renda i la discriminació en termes de gènere o d'altres atributs, entre altres, i identificar les estratègies més adequades des de la política pública per fer front a als nous reptes (per exemple, mitjançant reformes del sistema educatiu). Hi ha aquesta necessitat tant en el sector privat (organització de la producció i els recursos humans) com en el sector públic (fenòmens que influeixen en aquestes transformacions, velocitat i impacte dels canvis, polítiques implementades i efectes esperables, i polítiques que cal dissenyar i implementar). Tots dos àmbits requereixen, per tant, professionals formats en la comprensió, interpretació i gestió d'aquests fenòmens.

Competències

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS
 • Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis
 • Capacitat per comunicar les conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.
 • Capacitat per desenvolupar la lectura raonada i per avaluar de manera crítica articles de recerca en economia laboral i àmbits relacionats, per identificar les contribucions essencials i la frontera del coneixement.
 • Habilitat per elaborar articles acadèmics i informes econòmics per a entitats o administracions.
 • Capacitat per desenvolupar una perspectiva crítica per aplicar les tècniques i mètodes adquirits en nous contextos de manera adequada.
 • Capacitat per treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari.COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
 • Capacitat per reconèixer les diferents problemàtiques associades als mercats de treball i per analitzar-ne la repercussió sobre el conjunt de la realitat socioeconòmica actual tenint en compte la perspectiva de gènere.
 • Capacitat per seleccionar i aplicar els diversos models o marcs teòrics que permeten entendre i simular els comportaments dels agents que intervenen en els mercats de treball tant a escala individual com a escala grupal.
 • Capacitat per valorar i aplicar les diferents metodologies i tècniques quantitatives per a l’anàlisi dels mercats de treball, així com les diverses eines informàtiques necessàries per aplicar-les.
 • Capacitat per identificar i avaluar les diferents fonts de dades que permeten analitzar els comportaments dels mercats de treball des d’una perspectiva tant individual com grupal.
 • Capacitat per articular recomanacions sobre polítiques en l’àmbit del mercat de treball i avaluar-ne els efectes aplicant les tècniques quantitatives més adequades.
 • Capacitat per descriure els processos de formació del capital humà i d’adquisició de competències, i per analitzar-ne l’impacte en els èxits individuals en el mercat de treball.
 • Habilitat per formular els principals models teòrics existents en l’àmbit de l’economia de la migració i el desenvolupament econòmic, i per aplicar-los a l’anàlisi de les interrelacions entre migració i mercat de treball.
 • Habilitat per descriure i valorar els coneixements teòrics i empírics associats a les qüestions d’eficiència i equitat en els mercats de treball, i per saber mesurar i analitzar l’evolució de la pobresa, la desigualtat i la discriminació.
 • Habilitat per descriure el context legal i institucional dels mercats de treball, així com el paper que tenen aquestes regulacions i institucions en el funcionament de l’economia.
 • Capacitat per reconèixer les noves formes d’organització de la feina i l’emprenedoria, així com els canvis derivats del canvi tecnològic, els processos d’automatització i la globalització en el mercat laboral.
 • Capacitat per comparar les diferents teories relatives a gestió de recursos humans, lideratge i treball en equip, processos de negociació i resolució de conflictes, i per aplicar-les en diferents contextos com ara empreses multinacionals o grans institucions.
 • Capacitat per establir, analitzar i avaluar els principals avenços científics i línies de recerca existents en l’àmbit de l’economia laboral per integrar-los en investigacions científiques i projectes o polítiques de caràcter públic o privat.
Comparteix-ho: