Universitat de Barcelona

Màster d'Economia Laboral / Labour Economics

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Com que és un màster caracteritzat per un perfil econòmic i quantitatiu, amb orientació cap a la recerca acadèmica i aplicada, el perfil d'accés ideal seria el de graduat en Economia (titulacions de 180 o 240 ECTS). Així mateix, es considera que estudiants que hagin obtingut prèviament un altre màster en economia (independentment de si la seva titulació de grau sigui d'Economia o no) també tenen un perfil que s'adapta de manera coherent a l'estructura i el plantejament del màster. No obstant això, també es considera la possibilitat d'admetre estudiants procedents d'altres titulacions relacionades (per exemple, Relacions Laborals, Sociologia, Administració i Direcció d'Empresa, Estadística), amb l'aprovació prèvia de la Comissió d'Admissió i sota el requisit de cursar els complements formatius que aquesta comissió consideri necessaris en cada cas dins de l'oferta que apareix en el pla d'estudis. En el procés d'admissió es considera requisit previ el domini d'eines informàtiques per a la gestió i anàlisi de dades a nivell bàsic. A més, com que és un màster impartit integralment en anglès, s'exigeix als candidats que puguin demostrar un nivell mínim de coneixement d'aquesta llengua (nivell B2 o equivalent).

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

En principi, poden sol·licitar l'accés al màster tots els estudiants que tinguin la titulació pertinent per cursar programes de màster universitaris en universitats espanyoles, segons la normativa vigent, tenint especial prioritat les titulacions en economia. La Comissió de Coordinació del màster ha de nomenar una Comissió d'Admissió. La comissió ha de valorar si el perfil de cada candidat és adequat al màster i si és procedent l'admissió, si cal que l'aspirant faci uns cursos formatius previs, o si s'ha de desestimar la sol·licitud. Els complements formatius són necessaris per a als estudiants que no hagin cursat matèries de contingut sobre microeconomia, macroeconomia, estadística i econometria. Concretament, la Comissió d'Admissió pot requerir que els estudiants cursin les assignatures següents com a complements formatius:
  • Complements Formatius en Economia (2,5 crèdits ECTS)

  • Complements Formatius en Tècniques Quantitatives (2,5 crèdits ECTS)

A més, com que és un màster impartit integralment en anglès, es requereix un coneixement d'aquesta llengua igual o superior al nivell B2, que els estudiants han de certificar de manera documentada (títols TOEFL, IELTS, Cambridge o equivalents) o demostrant que anteriorment han cursat estudis superiors en anglès.
Comparteix-ho: