Universitat de Barcelona

Màster en Economia Laboral / Labour Economics

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El MiLE està destinat principalment a llicenciats en Economia i totes les sol·licituds seran revisades i classificades pel Comitè d'Admissió segons els criteris de selecció (vegeu més avall).

Les sol·licituds de graduats en camps relacionats (Empresa, Sociologia, Relacions Laborals, Estadística, etc.) també són benvingudes, però el Comitè d'Admissió pot determinar la necessitat de cursar complements formatius (Economia i Tècniques Quantitatives).

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

En principi, poden sol·licitar l'accés al màster tots els estudiants que tinguin la titulació pertinent per cursar programes de màster universitaris en universitats espanyoles, segons la normativa vigent, tenint especial prioritat les titulacions en economia. La Comissió de Coordinació del màster ha de nomenar una Comissió d'Admissió. La comissió ha de valorar si el perfil de cada candidat és adequat al màster i si és procedent l'admissió, si cal que l'aspirant faci uns cursos formatius previs, o si s'ha de desestimar la sol·licitud. Els complements formatius són necessaris per a als estudiants que no hagin cursat matèries de contingut sobre microeconomia, macroeconomia, estadística i econometria. Concretament, la Comissió d'Admissió pot requerir que els estudiants cursin les assignatures següents com a complements formatius:
  • Complements Formatius en Economia (2,5 crèdits ECTS)

  • Complements Formatius en Tècniques Quantitatives (2,5 crèdits ECTS)El programa s'ensenya completament en anglès i es demana als candidats que demostrin el coneixement suficient d'aquesta llengua (certificat IELTS, TOEFL, o similar).
Comparteix-ho: