Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Història Econòmica

Organització i metodologia docent

L’activitat docent compta amb classes teoricopràctiques, activitats tutelades i treball autònom de l’estudiant. La metodologia docent inclou classes magistrals, col·loquis, exposicions a classe i treballs escrits. L’avaluació es pot fer mitjançant proves escrites o orals, instruments basats en l’observació o treballs.

L’ensenyament és presencial, en horari de tarda, i es fa en un únic grup de 40 alumnes com a màxim. La majoria de les classes es fan a la Facultat d’Economia de la Universitat de Barcelona, però un o dos dies a la setmana es fan classes a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per a l’alumnat que treballi hi ha la possibilitat de fer el màster en dos cursos.

Les concrecions pertinents de cada assignatura es troben en els plans docents.
Comparteix-ho: