Matrícula de febrer

Període de modificació: 14 i 15 de febrer de 2022. Qualsevol modificació/anul·lació de matrícula fora d'aquest termini no comporta cap devolució. Més informació.

Es podrà accedir fins a tres cops per fer la modificació de matrícula.

La modificació/ampliació de matrícula s'ha de fer per Internet a través de l'aplicació d'Automatrícula (Món UB) des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet o a l'aula d'informàtica 2002 (edifici 696) o aula d'informàtica 1007 (edifici 690), de 9 a 20 hores.

 

Alumnes de grau de primer curs (nou accés curs 2021-2022)

Els alumnes de nou accés de primer curs no poden modificar/ampliar la matrícula.

Els estudiants de nou accés amb estudis previs iniciats o finalitzats, als quals se'ls han reconegut assignatures, les poden matricular en aquest període. També poden fer modificacions/ampliacions d'assignatures de segon semestre.

 

Alumnes de grau de segon en endavant

Novetat curs 2021-22

A partir d'aquest curs 2021-22 serà possible matricular al segon semestre una assignatura matriculada i no superada en el primer semestre del mateix curs acadèmic.

Aquesta possibilitat NOMÉS serà possible en els ensenyaments d'ADE i Economia i ÚNICAMENT en aquelles assignatures que tinguin oferta de docència en el segon semestre i places lliures.

L'alumnat de nou accés NO pot fer ampliació de matrícula i per tant no té aquesta possibilitat.

Caldrà tenir en compte que si l'ampliació de matrícula suposa superar els 60 ECTS anuals, és imprescindible haver sol·licitat abans la matrícula de més de 60 ECTS fins a un màxim de 78 ECTS, i haver obtingut el vist i plau de la cap d'estudis.

Es podrà accedir fins a tres cops per fer la modificació/ampliació matrícula, Abans de confirmar la matrícula cal assegurar-se d’haver dut a terme totes les accions que es volen fer.

Consulteu el procediment en el següent enllaç.

 

Condicions de matrícula

L'estudiant es pot matricular anualment des d'un mínim de 18 crèdits (excepte si n'hi queden menys per acabar l'ensenyament) fins a un màxim de 60.

Els estudiants segueixen un itinerari a temps parcial quan es matriculen d'entre 18 i 45 crèdits, i segueixen un itinerari a temps complet quan es matriculen d'entre 46 i 60 crèdits.

Quan a l'estudiant li queda menys del 10% dels crèdits per acabar el grau, els ha de matricular tots.

 

Matrícula superior a 60 crèdits i fins a un màxim de 78 crèdits

Si es vol ampliar la matrícula per sobre dels 60 crèdits i fins a un màxim de 78, és imprescindible demanar-ho prèviament emplenant una sol·licitud dins del termini establert.

Consulteu els terminis i procediments en el següent enllaç.

 

Alumnes becaris que fan anul·lació d'assignatures per interès personal

A partir del curs acadèmic 2021-22, si s'anul·la per interès personal una assignatura matriculada per primera vegada i l'alumne és becari, se li generarà el rebut per pagar-la.


Grups d'intensificació d'estudis (GIE)

Aquests grups s'identifiquen per la lletra Z (2n semestre) i estan destinats exclusivament a estudiants que repeteixen assignatures.

Aquests grups només tenen dues hores de docència presencial setmanal (de 14:00 a 16:00 hores), amb més treball dirigit i autònom que els grups normals. Hi ha dret a avaluació continuada com a la resta de grups.

L'estudiant que es matriculi per segona vegada d'una mateixa assignatura, pot triar qualsevol grup obert, inclosos aquests Y/Z.

L'estudiant que no és repetidor no pot matricular-se d'aquests grups.

Per matricular-se del Treball Final de Grau (TFG) s'han de complir obligatòriament els requisits següents:

  • Tenir 180 crèdits superats.
  • Haver-se matriculat de la resta de crèdits que falten per acabar els estudis.

 

Si no es compleixen aquests requisits l'estudiant no pot presentar el TFG.

Posteriorment a la modificació/ampliació de la matrícula, s'ha de triar la línia temàtica. Trobareu la informació relativa a aquest procés en l'espai de l'assignatura TFG en el Campus Virtual.

L'estudiant és a fi de grau quan, a l'inici del curs acadèmic, li queda un màxim d'un 10 % dels crèdits corresponents per acabar el grau. En aquest cas, té dret a una convocatòria extraordinària, amb el benentès que només té dret a la docència corresponent al semestre en què s'imparteix l'assignatura.

Consulteu els terminis i procediment en el següent enllaç.

L’assignatura Pràctiques és singular i la matrícula no es pot fer fins després d’haver signat el conveni de pràctiques a l'oficina Carreres Professionals de la Facultat, durant els períodes de matrícula que s'obrin amb aquesta finalitat.

Cal recordar que per matricular-se de l'assignatura Pràctiques cal haver superat un mínim de 150 crèdits.

Els grups amb docència en anglès del primer  i segon semestre estan identificats amb la denominació A6/B6 i F6/G6 (grau d'ADE) i el grup E1 i E2 (grau d'Economia). Cal tenir-ho present a l'hora d'escollir grup, ja que no totes les assignatures s'imparteixen en anglès.

Els alumnes que tenen pendent de matricular-se d'assignatures reconegudes ho poden fer en els períodes de modificació de matrícula, per incorporar-les a l'expedient acadèmic i no tenir problemes si es matriculen d'assignatures de cursos superiors.

L'import que s'ha d'abonar per aquestes assignatures reconegudes és un 15 % del preu del crèdit.

Comparteix-ho: