Matrícula de nou accés Administració i Direcció d'Empreses

Calendari de matrícula (curs 2022-2023)

 

La matrícula del proper curs acadèmic 2022/23 es farà íntegrament de manera online. No es faran matrícules de manera presencial a la secretaria del centre ni s’habilitaran aules per poder fer-la des de la facultat. Llegiu detingudament les següents instruccions.

Benvinguts a la Universitat de Barcelona!

 

Sessions informatives

Alumnat amb plaça assignada en 1a preferència, renúncies a reassignació, més de 25 anys i més de 40 anys

Dia

Hora

Lloc

14 de juliol

12:00

Aula Magna Edifici 696 (Av. Diagonal, 696)

16:00

Aula Magna Edifici 696 (Av. Diagonal, 696)

 

Resta d'alumnes

Dia

Hora

Lloc

25 de juliol

12:00

Aula Magna Edifici 696 (Av. Diagonal, 696)

 

Calendari

Alumnes amb plaça assignada en 1a preferència (plaça assignada el 13 de juliol), més grans de 25 anys i més grans de 40 anys

 • L'assignació del dia i hora de matrícula es fa per nota d'admissió i estarà disponible a partir del 13 de juliol a les 13:00 hores. Consulteu-la en aquesta aplicació
 • Els dies per fer la matrícula són el 18 i 19 de juliol en les franges horàries establertes. La matrícula s'ha de formalitzar el dia i hora assignats.

 

Alumnes amb plaça assignada per assignació definitiva (renúncia a preferències prèvies) i reclamacions 1a preferència (plaça assignada el 19 de juliol)

 • L'assignació del dia i hora de matrícula es fa per nota d'admissió i estarà disponible a partir del 19 de juliol a les 20:00 hores. Consulteu-la en aquesta aplicació.
 • El dia per fer la matrícula és el 20 de juliol en les franges horàries establertes. La matrícula s'ha de formalitzar el dia i hora assignats.

 

Alumnes amb plaça assignada el 25 de juliol, en segona assignació

 • L'assignació del dia i hora de matrícula es fa per nota d'admissió i estarà disponible a partir del 25 de juliol a les 12:00 hores. Consulteu-la en aquesta aplicació.
 • El dia per fer la matrícula és el 27 de juliol en les franges horàries establertes. La matrícula s'ha de formalitzar el dia i hora assignats.

 

Errors, incidències, reclamacions 2a assignació (plaça assignada el 2 de setembre)

 • El dia establert per a la matrícula és el 6 de setembre, de 09:30 a 12:00 hores.
 • L'estudiant ha de formalitzar la matrícula necessàriament el dia i hora assignats.
Prèviament a la matrícula

 • És molt important que assistiu a la sessió informativa. Detallarem com serà el procés de matrícula i respondrem qualsevol dubte que pugueu tenir.

 

 • Haureu de donar-vos d'alta com alumnes de la UB. Rebreu un correu institucional amb les instruccions de com fer-ho.

 

 • De quines assignatures/grups us heu de matricular? El primer any heu de matricular les assignatures que nosaltres us indiquem. Quan us matriculeu per primera vegada s’han de matricular 60 crèdits (modalitat a temps complet), o bé 30 (modalitat a temps parcial). Al fer l'automatrícula podreu escollir entre cursar el primer curs a temps parcial o a temps complet. Haureu d'escollir també, si escau, el torn horari del què us voleu matricular. 

 

Consulteu-ho en aquesta aplicació.

 

Els estudiants que prèviament han cursat, total o parcialment, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat, han de matricular-se obligatòriament d’un mínim de 18 crèdits i d’un màxim de 60. S’entén que l’estudiant segueix un itinerari a temps parcial si es matricula d’entre 18 i 45 crèdits, i que segueix un itinerari a temps complet si es matricula d’entre 46 i 60 crèdits. Els crèdits reconeguts no es tenen en compte pel que fa al nombre de crèdits a matricular.

QUINA DOCUMENTACIÓ HAUREU DE LLIURAR?

 

Pel que fa a la documentació general (fotocòpia del DNI, del passaport o document identificatiu (països de la UE) o NIE, i a la documentació de descomptes per família nombrosa i estudiants amb discapacitat d'un grau mínim del 33%, en el moment de fer la matrícula, S'AUTORITZA per defecte a la UB a fer les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l'administració corresponent, i no cal aportar cap documentació. Si marqueu la casella de NO AUTORITZACIÓ de consulta de dades via telemàtica, haureu de portar presencialment a la secretaria del centre la documentació requerida.

 

La documentació requerida (general i segons la via d'admissió i la procedència) s'ha de lliurar a la Secretaria d'Estudiants i Docència un cop feta la matrícula, fins el 29 de juliol i entre l'1 i el 23 de setembre. No presentar la documentació pot comportar l’anul·lació d’ofici de la matrícula per part de la UB sense dret a cap reintegrament. En tot cas, la presentació de la documentació serà condició imprescindible per formalitzar una nova matrícula, modificar la matrícula i/o sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats d'expedient, etc.).

 

La documentació presentada ha de ser original o una còpia autèntica amb codi segur de verificació (CSV) que permeti contrastar la veracitat del document en els arxius electrònics de l’organisme emissor.

 

Documentació a presentar

 

 • Document d'identitat vigent en el moment de la matrícula:

 

- Estudiants espanyols o residents a Espanya: DNI o targeta de residència.

- Estudiants estrangers de fora de la Unió Europea: Passaport o NIE.

- Estudiants estrangers de la Unió Europea: Document d’identitat expedit per l’autoritat competent del país d’origen o el NIE.

 

 • Exempcions, bonificacions:

 

En el cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació i/o gratuïtat, cal presentar la documentació acreditativa d'acord amb la normativa vigent (més informació a la següent pestanya).

 

 • Documentació acadèmica segons la via d'admissió i la procedència

 

a. Estudiants de batxillerat i assimilats amb EBAU/PAU

- Si heu fet les EBAU/PAU a Catalunya o a la UNED: no cal portar cap document.

- Si heu fet les EBAU/PAU en un altre comunitat autònoma: justificant d'haver pagat el trasllat d'expedient, emès pel centre de procedència (no és suficient l'acreditació de pagament expedida per una entitat bancària).

 

b. Estudiants amb estudis universitaris iniciats

- Justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient, expedit pel centre de procedència (no és suficient l’acreditació de pagament expedida per una entitat bancària).

Si el centre és de la UB o d’un centre adscrit a la UB, no cal aportar cap document

- Per obtenir informació de les assignatures que poden ser objecte de reconeixement o transferència de crèdits, abans de formalitzar la matrícula heu de portar la documentació següent al cap o la cap d'estudis de l'ensenyament corresponent perquè us informi de les assignatures susceptibles de reconeixement i que, per tant, no heu de matricular:

 1. Certificat acadèmic o expedient acadèmic.
 2. Pla docent de les assignatures superades, segellat pel centre d'origen.

Aquesta informació no exclou de sol·licitar formalment el reconeixement de crèdits tal com s'indica aquí, juntament amb la documentació que s'hi esmenta.

 

c. Estudiants que fan simultaneïtat d'estudis

- Certificat acadèmic. Si el centre és de la UB o d'un centre adscrit a la UB, no cal aportar cap documentació.

- Per obtenir informació de les assignatures que poden ser objecte de reconeixement, abans de formalitzar la matrícula heu de portar la documentació següent al cap o la cap d'estudis de l'ensenyament corresponent perquè us informi de les assignatures susceptibles de reconeixement i que, per tant, no heu de matricular:

 1. Expedient acadèmic.
 2. Pla docent de les assignatures superades, segellat pel centre d'origen.

Aquesta informació no exclou de sol·licitar formalment el reconeixement de crèdits tal com s'indica aquí, juntament amb la documentació que s'hi esmenta.

 

d. Estudiants amb estudis estrangers no universitaris

- No cal portar cap document en els tres casos següents:

 1. Si teniu el títol de batxillerat europeu o del batxillerat internacional.
 2. Si heu cursat estudis procedents de sistemes educatius de la UE o d'altres estats amb acords internacionals en règim de reciprocitat.
 3. Si heu cursat estudis procedents d'altres sistemes educatius estrangers homologats a estudis espanyols (batxillerat o cicle formatiu de grau superior).

- En cas d'estudiants amb batxillerat homologat, no comunitaris i no residents, cal presentar original i fotocòpia de la credencial d'homologació del títol estranger.

 

e. Titulats universitaris i assimilats

- No cal aportar cap document.

 

f. Estudiants amb el títol de tècnic superior de formació professional

- No cal portar cap document.

 

g. Estudiants provinents de la prova d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

- No cal portar cap document.

- Excepció: per als alumnes que han fet la prova per a més grans de 25 anys en una altra comunitat autònoma, cal aportar el justificant d'haver pagat el trasllat d'expedient emès per la universitat corresponent.

 

h. Estudiants amb estudis parcials universitaris cursats a l'estranger, amb menys de 30 crèdits

- En cas que s'ingressi per preinscripció, cal presentar la resolució del deganat que els atorga la plaça corresponent.

La documentació acreditativa per accedir a descomptes i beques s'ha de lliurar a la secretaria del centre. En cas de no lliurar-la o autoritzar-ne la consulta electrònica, es modifica la modalitat de matrícula i l'estudiant ha d'abonar la diferència.

 

Família nombrosa

Cal lliurar algun dels documents següents:

 • Original i fotocòpia del títol de família nombrosa, vigent a l’inici del curs acadèmic, expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. No cal aportar cap documentació si el certificat està emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i, per defecte, S'AUTORITZA a la UB, en el moment de la matrícula, a fer les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a aquesta administració. Si marqueu la casella de NO AUTORITZACIÓ de consulta de dades via telemàtica, haureu de portar presencialment a la secretaria del centre la documentació requerida.
 • Resguard acreditatiu d’haver sol·licitat l'expedició o renovació del títol de família nombrosa, juntament amb una declaració jurada on se n’especifiqui la categoria. En aquest cas, s’ha de presentar a la secretaria del centre l'original i la fotocòpia del títol abans del 31 de desembre de 2021. Si el títol és d'una categoria inferior a la declarada, l’estudiant ha d’abonar obligatòriament la diferència corresponent.
 • Certificat emès per la Direcció General de Família del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en què s'acrediti que, d'acord amb l'establert en la disposició transitòria de la Llei 26/2015, l'estudiant tenia la condició de família nombrosa en data 1 de gener de 2015.

 

Matrícula d’honor en el batxillerat: qualificació final de batxillerat o COU igual o superior a 9, o premi extraordinari de batxillerat

Cal lliurar la documentació següent:

 • Original del certificat de notes emès pel centre on s'han cursat els estudis de batxillerat, en què consti la menció de la matrícula d'honor o la documentació acreditativa de l'obtenció del premi extraordinari de batxillerat. No cal aportar aquesta documentació si la matrícula d’honor de batxillerat s’ha obtingut en un centre de Catalunya.
 • En el cas d'estudis en centres estrangers ubicats a Espanya, cal aportar un certificat de notes emès pel centre on s'han cursat els estudis, en què consti que és un centre estranger que ha estat autoritzat segons disposa el Reial decret 806/1993 de 28 de maig, sobre règim de centres docents estrangers a Espanya.
 • Aquesta exempció de matrícula no és d’aplicació als estudiants amb matrícula d’honor obtinguda en un títol
  de tècnic superior de formació professional.
 •  

 

Estudiants amb discapacitat d’un grau mínim del 33 %

Cal lliurar algun dels documents següents:

 • Certificat de reconeixement de grau de discapacitat emès per l’òrgan competent.
 • Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya o l'organisme equivalent en altres comunitats autònomes.
 • Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en què es reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
 • Resolució del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital o del Ministeri de Defensa en què es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.

 

No cal aportar cap documentació si el certificat està emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i en el moment de la matrícula, S'AUTORITZA a la UB, a fer les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a aquesta administració. En cas que, no marqueu la casella, NO S'AUTORITZA a la UB a la consulta de dades via telemàtica, i haureu de portar presencialment a la secretaria del centre la documentació requerida.

 

Persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el cònjuge i els fills

 • Certificat expedit pel Ministeri d’Interior que acrediti la condició de víctima.
 • Fotocòpia del llibre de família, en el cas del cònjuge o fills.

 

Persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, així com els seus fills dependents

Són documents acreditatius de la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella:

 • Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.
 • Ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima.
 • Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència que la sol·licitant és víctima de violència de gènere.
 • Informe o certificat que acreditin que la sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents:
 1. Serveis Socials
 2. Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista, de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 3. Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE)
 4. Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
 5. Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte
 6. Recurs públic d’acollida
 7. Entitat subvencionada per una Administració Pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència de gènere.
 8. Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 

Els documents que acrediten la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella, tenen la validesa següent: 

 • En el cas de sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.
 1. Si la condemna ferma és inferior a 2 anys, es mantindrà la condició durant 2 anys.
 2. Si la condemna ferma és entre 2 i 4 anys, es mantindrà la condició durant 4 anys.
 3.  Si la condemna ferma és superior a 4 anys, la condició es mantindrà fins  a la durada de la condemna.
 4. En el cas d’ordre de protecció, mesura cautelar o informe del Ministeri Fiscal, la condició es mantindrà durant un mínim d’un any o el temps de la durada de les mesures cautelars si és superior.
 5. El certificat o l’informe de serveis d’atenció a les víctimes serà vàlid durant l’any natural d’emissió.
Als efectes d'acreditar la relació de dependència dels fills o filles de les víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella, caldrà presentar la documentació següent:
 • Llibre de família, en el cas de fills/filles fins als 21 anys.
 • Certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills/filles majors de 21 anys.

 

 

Beques i ajuts per a la matrícula

En aquest web trobareu tota la informació sobre les beques i ajuts que es concedeixen als estudiants de grau i màster.

Informació per poder obtenir l'acreditació de caràcter econòmic i la beca equitat a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària com a becari condicional el curs 2020-2021.

 

Condició de becari/a condicional a la matrícula

De manera automàtica us sortirà la matrícula amb la condició de becari/a condicional en els següents supòsits:

- Si el curs anterior ja heu gaudit de la condició de becari/a

- Si heu sol·licitat l'acreditació econòmica i la beca equitat com a mínim, 10 dies abans de la data de la vostra matrícula, ja que és el termini establert per AGAUR per donar resposta a les sol·licituds presentades i ens ho facin constar.

Si no compliu algun dels dos requisits la vostra matrícula constarà com ordinària i no podreu marcar la condició de becari/a de manera manual. Per poder modificar-ho, cal que feu la sol·licitud de la Beca General del Ministeri i envieu un correu a la secretaria del centre, adjuntant el resguard de presentació de la sol·licitud de la beca, com molt tard, els 7 dies posteriors de haver realitzat la matrícula. Canviarem la vostra matrícula a becari/a condicional supeditat a la resolució de la beca.

Accés a l'aplicatiu de matrícula per a graus: Automatrícula (MónUB)

 

Pantalles d'automatrícula

 • Dades personals

Repasseu les vostres dades i, en cas que n'hi hagi alguna d'incorrecta, modifiqueu la casella corresponent perquè s'actualitzin a la base de dades.

 

 • Dades estadístiques

Heu d'emplenar totes les dades que se us sol·liciten.

 

 • Dades econòmiques

Heu de contestar cadascuna de les preguntes que hi ha en aquesta pantalla, perquè sobre la base d'aquesta informació es determina l'import que heu d'abonar pels serveis acadèmics.

Assenyaleu totes les deduccions a les quals considereu que teniu dret a acollir-vos, ja que algunes són complementàries.

Totes aquestes deduccions s'han d'acreditar a la Secretaria d'Estudiants i Docència juntament amb la resta de documentació que calgui (vegeu Documentació de descomptes i beques). En el moment de la matrícula, S'AUTORITZA per defecte a la UB a fer les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l'administració corresponent, i no cal aportar cap documentació. Si marqueu la casella de NO AUTORITZACIÓ de consulta de dades via telemàtica, haureu de portar presencialment a la secretaria del centre la documentació requerida.

 

Pagament de la matrícula

Per pagar la matrícula podeu triar entre efectuar un pagament únic (rebut únic o domiciliari) o pagar de manera fraccionada (pagament a terminis).  Les entitats bancàries col·laboradores de la UB són Banco de Santander, BBVA i CaixaBank. Vegeu tota la informació sobre el pagament de la matrícula.

 

 • Pagament en un rebut únic

 

El pagament s'ha de fer efectiu en una de les entitats col·laboradores de la UB dins del termini que recull el rebut (7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula), mitjançant una de les opcions següents:

— Pagament en caixers automàtics (amb ràfega —CPR— o codi de barres) de les oficines de les entitats col·laboradores.

— Pagament per banca electrònica:

 1. Línia Oberta (CaixaBank): també permet el pagament a no clients amb targeta de crèdit o dèbit.
 2. Banca Online (BBVA).
 3. Supernet (Banco Santander).

 

 • Pagament únic domiciliat

 

Només es facilita el pagament domiciliat, a petició de la persona interessada, en una de les entitats col·laboradores de la UB. Aquest tipus de pagament no es pot fraccionar. L'import de la matrícula es carrega íntegrament i d'un sol cop a partir dels 7 dies posteriors a la data de la formalització de la sol·licitud de la matrícula, prèvia autorització de domiciliació bancària presentant, en el moment de la matrícula, l'imprès de domiciliació bancària.

És responsabilitat de l'estudiant verificar que el compte on es domicilia el pagament està operatiu, que s'ha autoritzat el càrrec de la domiciliació per a aquest curs acadèmic i que l'entitat bancària ha fet efectiu el pagament de la matrícula, ateses les conseqüències de la falta de pagament establertes a la normativa de matrícula.

 

 • Pagament a terminis

 

Podeu escollir el fraccionament de la matrícula (sense interessos) en 3 terminis o en 7 terminis.

En el moment de fer la matrícula es genera el primer rebut, que s'ha de pagar en els 7 dies naturals següents. Podeu consultar en el vostre Espai Personal, Consulta de pagaments i rebuts, els imports de cada rebut, així com la data màxima per pagar-los. Per fer cada pagament teniu a la vostra disposició les mateixes eines que en el pagament en un únic rebut.

És responsabilitat de l’estudiant fer efectius els pagaments pendents, sense necessitat de cap requeriment previ.

 

Conseqüències de l'impagament de la matrícula

Els rebuts de matrícula caduquen al cap de 7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula. No us oblideu de pagar-los, ja que a cada rebut caducat se li aplica un recàrrec del 5 % mensual per cada mes o fracció en què el rebut està pendent, fins a un màxim d'un 50 % de l'import.

 

Carnet UB

Després de matricular-te, consulta la plana web de carnets UB, on s’indica el procediment per aconseguir el carnet de la UB que, a més d’identificar-te com a membre de la comunitat universitària, incorpora múltiples funcions i facilita l’accés a diversos serveis.  

El preu de la matrícula i d’altres serveis acadèmics dels ensenyaments oficials que s’imparteixen a les universitats públiques catalanes es fixa anualment per decret de la Generalitat de Catalunya. En el cas del curs 2021-2022, els fixa el Decret 300/2021 de 29 de juny.
 
Preu per crèdit (servei acadèmic de caràcter docent)
 
El preu per crèdit es distribueix segons el nivell de coeficient d’estructura docent de l’ensenyament establert en el Decret de preus. En el cas dels ensenyaments de la nostra facultat:
 
 • Administració i Direcció d'Empreses
 • Economia
 • Empresa Internacional
 • Sociologia
 

Preu del crèdit

1a matrícula

17,69 € *

2a matrícula

21,85 € *

3a matrícula

47,34 € *

4a matrícula o més

65,55 € *

* Decret 300/2021, de 29 de juny, DOGC núm.8447

 • Estadística

 

Preu del crèdit Estadística

1a matrícula

25,04 € *

2a matrícula

30,93 € *

3a matrícula

67,00 € *

4a matrícula o més

92,78 € *

   * Decret 300/2021, de 29 de juny, DOGC núm.8447

 

Preu dels serveis de caràcter administratiu

A més del preu dels crèdits, amb la matrícula s’ha d'abonar el preu dels serveis que s’especifiquen a continuació:

 

Gestió de l’expedient acadèmic

Matrícula anual

69,80 €

Serveis específics i de suport a l'aprenentatge (1)

70,00 €

Assegurança escolar obligatòria (només menors de 28 anys)

1,12 €

 

(1) En aplicació del que preveu el Decret de preus, la Comissió Econòmica del Consell Social ha establert el preu d’aquest servei, que integra els conceptes següents:

 • Suport al manteniment i actualització del Campus Virtual.
 • Accés a la Xarxa UB i a Internet a tots els campus i equipaments de la UB (aules d'informàtica i Wi-Fi).
 • Programari docent de llicències comercials i d’accés lliure.
 • Materials docents accessibles en format digital i electrònic i en text complet.
 • Assignació de correu institucional ub.edu i espai d'1 Tb a OneDrive amb opció gratuïta d'Office 365.

 

Preu d'altres serveis universitaris oferts amb la matrícula

En presentar la sol·licitud de matrícula es poden contractar altres serveis universitaris. Una vegada contractats, la renúncia posterior no comporta en cap cas la devolució de l’import abonat.

 

Altres serveis

Fundació solidaritat

5,00 €

Servei d'Esports (abonament anual) 200,00 €

Assegurança voluntària

4'80 €

Escola d'Idiomes Moderns (EIM) *

100,00 €

* pagament a compte d'un curs d'idioma que dona dret a un 5% de descompte durant el curs 2021/22
 

Simulador de preus 2021/22

Des del següent enllaç podeu accedir al simulador de preus per al curs 2021/22. Aquest simulador facilita informació orientativa del cost de la matrícula amb les condicions que assenyalis i no té validesa jurídica. En cap cas suposa cap confirmació de matrícula.

Simulador de preus

L'estudiant que s'ha matriculat per primera vegada en un ensenyament de grau té dret, per interès personal, a l'anul·lació de la matrícula i a la devolució de l’import dels crèdits a què s'ha matriculat (no a les taxes), sempre que compleixi els requisits següents:

 • Ha de sol·licitar l’anul·lació de la matrícula abans del 28 de setembre de 2021.
 • Ha d'estar al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts.

 

L'estudiant ha de presentar la sol·licitud d’anul·lació al registre del centre on s’ha matriculat, en una oficina de registre de la UB o per qualsevol altre mitjà autoritzat per la legislació vigent. Podeu consultar altres oficines on presentar la sol·licitud a: www.ub.edu/registre/ca/horari.html.

També podeu fer la sol·licitud de forma on-line

Aquesta anul·lació de matrícula no comporta la reserva de plaça.

Comparteix-ho: