Model docent per al curs 2020-2021

Les conseqüències derivades de la crisi sanitària per la COVID-19 fan necessari l’establiment d’un model docent diferent de l’habitual que permeti el desplegament de la docència a la Facultat amb les màximes garanties sanitàries.

La Universitat de Barcelona és una universitat presencial i tots els ensenyaments oficials que s’imparteixen a la Facultat d’Economia i Empresa estan verificats en modalitat presencial, però l'emergència sanitària provocada per la COVID19 farà que el curs 2020-2021 sigui un període excepcional on caldrà establir algunes mesures adaptatives.

En aquest context, la Universitat de Barcelona ha establert un model de docència mixta per al primer semestre del curs com a combinació entre docència presencial i no presencial. A més, sobre la base dels recursos disponibles i de la naturalesa dels ensenyaments, la Facultat d’Economia i Empresa estableix dos tipus de presencialitat diferent per als seus ensenyaments de grau i de màster (i postgrau). Podeu consultar el document complet del model docent 20-21 per a la Facultat d’Economia i Empresa.

Docència a graus: presencialitat dels estudiants del 50%.

Els estudiants de grau de la Facultat seguiran les classes programades des de Coordinació d’Ensenyaments, una setmana físicament a la Facultat i l’altra setmana en remot des de casa, per tal que la presència física dels estudiants en el centre sigui d’un màxim del 50% en tot moment i que es puguin garantir les distàncies de seguretat establertes per les autoritats sanitàries.

El professorat impartirà les seves sessions presencialment com és habitual, però amb la meitat d’estudiants a l’aula i l’altra meitat seguint la classe en streaming des de casa (tots ells en sincronia).

La Facultat dotarà dels mitjans tècnics necessaris (webcams i micròfons) per a retransmetre les classes en streaming (via BB Collaborate, Teams o plataforma similar) en el major nombre possible d’aules.

Per tal d’ordenar l’assistència física i l’assistència online a les classes, els estudiants amb DNI (o NIE per a estrangers) parells vindran la primera setmana de classe a la Facultat i després amb freqüència quinzenal (setmana sí, setmana no), mentre que els estudiants amb DNI (o NIE per a estrangers) imparells vindran a la Facultat la segona setmana de classe i després també amb freqüència quinzenal.

Quant a les mesures de circulació dels assistents en espais comuns de la Facultat, s’establiran inicis i finalitzacions de les classes de forma esglaonada, per a garantir entrades i sortides dels estudiants de les aules sense congestió.

Docència a màsters i postgraus: presencialitat dels estudiants del 100%.

En el cas de màsters i postgraus, donades les dimensions menors dels grups, s’assignaran aules amb capacitat suficient per a allotjar tots els estudiants matriculats amb les distàncies de  seguretat necessàries.

Finalment...

Els plans docents de les assignatures publicats abans de l’inici de curs contindran, com és habitual, les característiques de la docència i l’avaluació de cada matèria per a que els estudiants els puguin consultar abans de la matrícula.

Les normatives acadèmiques que garanteixen els drets i deures dels diferents col·lectius presents a la universitat segueixen sent vigents tot i l’excepcionalitat, de manera que caldrà garantir el seu compliment amb les adaptacions a la situació que siguin necessàries.

Aquest Model Docent, aprovat per la Comissió Acadèmica de la Facultat d’Economia i Empresa (juliol de 2020) s’adaptarà a possibles noves directrius de les autoritats sanitàries i educatives en funció de l’evolució de la pandèmia.